h

SP en PBZ stellen schriftelijke vragen financiering en huisvesting van Dierenambulance Zwolle

27 februari 2006

SP en PBZ stellen schriftelijke vragen financiering en huisvesting van Dierenambulance Zwolle

De raadsleden Albert de Boer (PBZ) en Margriet Twisterling (SP) vragen de aandacht van het college voor de Stichting Dierenambulance Zwolle. Bij brief van 8-2-2006 wijst de Stichting op de ontoereikende gemeentelijke bijdrage aan het werk van de Dierenambulance. De Stichting Dierenambulance Zwolle vraagt verder naar de mogelijkheid van een eigen onderkomen in de vrijkomende brandweerkazerne aan de Van der Heijdenstraat in Zwolle-Zuid.

De Dierenambulance werkt nu al 12 jaar vanuit de woning van de coördinator en dat begint te knellen. De gemeentelijke bijdrage is ontoereikend. De stichting heeft inmiddels diverse sponsoren weten te contracteren, maar het blijft moeilijk. Een eigen onderkomen is nodig voor een veilige stalling van de ambulances, er is al tweemaal ingebroken in een ambulance die langs de openbare weg stond geparkeerd met grote negatieve financiële gevolgen. Stichting Dierenambulance is een vrijwilligersorganisatie en er is lesruimte nodig voor de opleiding van de vrijwilligers. Ook dient er een koelcel te zijn voor omgekomen dieren.

In afzonderlijke contacten van PBZ en SP met de St. Dierenambulance zijn beide fracties onder de indruk gekomen van de geweldige inzet waarmee deze vrijwilligersorganisatie zich voor het dierenwelzijn in Zwolle inzet. En dat alles tegen nauwelijks noemenswaardige kosten. Gezien het feite dat de dierenambulance een maatschappelijke taak vervult voor een al maar groeiende stad, wordt het nu wel dringend tijd voor een helpende hand van de gemeentelijke overheid.

De Raadsleden Albert de Boer en Margriet Twisterling stellen B&W de volgende vragen:

1. Stichting Dierenambulance dient BTW af te dragen over de gemeentelijke bijdrage aan de activiteiten van de Dierenambulance. Dit scheelt de Dierenambulance bijna 1/5 deel aan inkomsten. Kan hiervoor een betere oplossing worden gevonden ?
2. Volgens zeggen zou geen BTW zijn verschuldigd als gemeente Zwolle de financiële bijdrage zou verstrekken in de vorm van een subsidie? Is dit juist?
3. Bent u bereid in overleg te treden met Stichting Dierenambulance over een eigen onderkomen aan de Van der Heijdenstraat ? Zijn er plannen voor de vrijkomende brandweerkazerne en bent u bereid huisvesting van de Dierenambulance daar een onderdeel van te laten zijn ?
4. Hoewel de Dierenambulance dit jaar een iets hogere bijdrage van de gemeente tegemoet kan zien, dekt deze bijdrage de groeiende kosten niet. Bent u bereid gezamenlijk met de Dierenambulance de verwachtingen voor de toekomst te bespreken en de hoogte van de gemeentelijke bijdrage te heroverwegen?

BIJLAGE BRIEF VAN STICHTING DIERENAMBULANCE

Stichting Dierenambulance Zwolle

Zwolle, 8-2- 2006

Geachte heer/mevrouw

Hierbij sturen wij u onze brief van heden waarin uw aandacht dringend wordt gevraagd voor de Stichting Dierenambulance Zwolle.

De St. Dierenambulance Zwolle is een vrijwilligersorganisatie welke afhankelijk is van gelden van de Gemeente Zwolle, donateurs, en sponsoren.

Jaarlijks krijgen wij van de Gemeente Zwolle een structurele bijdrage voor de gedane zaken. Dit bedrag was in het jaar 2000 vastgesteld op fl. 15.000,00. Elk jaar in de maand november wordt een factuur gestuurd met een bedrag van € 6806,70 exclusief de jaarlijkse inflatiepercentage aan de heer Huisman. Dit bedrag is nooit gewijzigd, terwijl het werk meer wordt en de kosten hoger worden.

Het wordt steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Dit in verband met de hoge materiaal -, brandstof- en verzekeringskosten. Laatst genoemde wordt onder andere hoger doordat in één jaar tijd twee keer is ingebroken in de ambulance en het aantal schades welke door anderen werden veroorzaakt. Daarnaast betalen steeds meer mensen niet voor de diensten van de dierenambulance, ondanks diverse pogingen van ons zelf en het incassobureau.
Het aantal donateurs is drastisch gedaald. De burgers gaan in verband met de slechte economie het eerst bezuinigen op zaken welke niet direct nodig zijn. Daaronder vallen goede doelen en de dierenambulance.

Zelf proberen we natuurlijk ook om de inkomsten te verhogen en niet geheel afhankelijk te zijn van de Gemeente Zwolle. Wij schrijven bedrijven aan om ons te sponsoren. Hetgeen maar bij twee bedrijven is gelukt. Daarnaast proberen wij meer donateurs te krijgen. Wanneer een dier bij de burger wordt opgehaald geven wij altijd een blad van de St. Dierenambulance Zwolle, waarin uitgelegd is wat wij allemaal doen, waar de ambulance van afhankelijk is en hoe zij donateur kunnen worden.

Onze hoop is nu gevestigd op de Gemeente Zwolle. Wij hopen dat er een mogelijkheid is om meer geld vrij te kunnen maken voor de St. Dierenambulance Zwolle.

Naast de financiële kwestie vragen wij ook uw aandacht voor een onderkomen. De St. Dierenambulance Zwolle werkt 12 jaar vanuit de woning van de voorzitter. Graag zouden wij een pand ter beschikking willen hebben om vandaar uit te kunnen werken. Wij weten dat de Brandweer Zwolle het pand aan de Van der Heydenstraat 12 gaat verlaten in verband met de nieuwbouw aan de Marsweg. Graag zouden wij in aanmerking willen komen om vanuit dat pand te kunnen opereren.

Graag zijn wij bereid het een en ander in een gesprek aan u toe te lichten. Wij hopen spoedig een reactie van u te ontvangen.

Hoogachtend,
St. Dierenambulance Zwolle

Het Bestuur

Dierenambulance Zwolle

U bent hier