h

Schriftelijke vragen over uitvoering collectieve ziektekostenverzekering uitkeringsgerechtigden

7 april 2006

Schriftelijke vragen over uitvoering collectieve ziektekostenverzekering uitkeringsgerechtigden

De SP-fractie ontving een afschrift van de brief van de WWL (Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing) van 16 maart 2006 gericht aan het college. In deze brief beschrijft de WWL de wijze waarop de gemeente de collectieve ziektekostenverzekering heeft afgesloten voor uitkeringsgerechtigden. De WWL komt tot de conclusie dat leden van bijvoorbeeld Icare van een hogere korting gebruik konden maken dan de uitkeringsgerechtigden (10% tegenover 5% op de aanvullende en tandartsverzekering). Dit komt, volgens de brievenschrijvers, omdat gemeente Zwolle besloten heeft om een deel van de korting te gebruiken voor preventieve maatregelen tegen overgewicht bij jonge mensen. De WWL vindt dat verzekerden onrecht wordt aangedaan, omdat zij geen inspraak hebben gehad bij de totstandkoming van de verzekering en nu meer moeten betalen voor hun verzekering van hun minimale inkomen.

Daarnaast blijkt uit de brief dat mensen die niet voor de collectieve verzekering hebben gekozen, geen gebruik kunnen maken van bepaalde medische zaken via de bijzondere bijstand. Derhalve zou blijken dat men dan geen keuzevrijheid in zorgverzekeraar heeft.
Tot slot blijkt dat de premie voor de verzekering via een inhouding op de uitkering plaatsvindt.

Dit alles brengt de SP-fractie tot de volgende vragen aan het college:

1. Heeft de gemeente de korting in overleg met de cliëntenraad en/of de cliënten vastgesteld?
2. Is het correct dat uitkeringsgerechtigden die geen gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering van bepaalde medische zaken worden uitgesloten als zij daarop aanspraak maken via de bijzondere bijstand? Zo ja waarom, en om welke medische zaken gaat het?
3. Is het correct van de WWL te stellen dat men geen vrije keuze heeft voor wat betreft de zorgverzekeraar i.v.m het gestelde in vraag 2?
4. Is er met de cliëntenraad en/of de cliënten vooraf afstemming geweest over het inhouden van de premie rechtstreeks via de uitkering?

Wij verzoeken het college om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie

Margriet Twisterling
Tjitske Siderius

U bent hier