h

Succes tijdens eerste raadsvergadering

13 april 2006

Succes tijdens eerste raadsvergadering

Maandag 10 april kwam de Raad voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. De SP kon meteen het eerste succes bijschrijven: de motie over de Hermelenweg werd met algemene stemmen aangenomen na een kleine aanpassing in het dictum. De verantwoordelijk wethouder zag in de motie een ondersteuning van de doelstellingen van het college, maar kon geen uitvoering geven aan een monitoring van het verkeer eens in het half jaar. Na een wijziging naar eens in de twee jaar werd de motie unaniem aangenomen. De betrokken bewoners die in de zaal aanwezig waren kwamen na de vergadering nog even langs om te bedanken. het ziet er naar uit dat de Hermelenweg in de toekomst weer een veilige (fiets)route wordt zoals het hoort.

Naast de kleinere onderwerpen werd ook het collegeakkoord besproken door de fractievoorzitters. Bijgaand de tekst die namens Margriet Twisterling voor de SP werd uitgesproken.

Over lef en zorg

Voorzitter, het moet me van het hart dat ik het jammer vind dat de SP geen kans heeft gekregen mee te denken en mee te werken aan de totstandkoming van dit collegeakkoord. Op pagina 2 begint de tekst van het akkoord met de zin dat de basis voor het programma is gelegd op dinsdag 7 maart 2006. Wanneer wij naar de verkiezinggsuitslag kijken, stellen wij vast dat de stem van de Zwolse burgers niet heeft geleid tot een nieuwe samenstelling van het college. Terwijl CDA en Groen Links/De Groenen samen 3 zetels verloren (als ik de restzetelverdeling niet meeneem zelfs 5 zetels), dan hadden wij toch meer lef verwacht van de PvdA.

Want er is lef voor nodig om met een partij in zee te gaan waar je geen bestuurlijke ervaring mee hebt. Jammer, want wij hadden de indruk dat rond de nieuwe paraplu van Johan Weber een nieuwe wind zou waaien. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wat ons betreft begint de tekst dus helemaal niet goed. De basis van dit programma is niet gelegd op dinsdag 7 maart 2006, maar later, toen de PvdA besloot om verder te gaan onderhandelen met de partijen uit het vorige college.

Wat moet de kiezer hier nu van denken? Dezelfde poppetjes, opeens een ander geluid? Het ziet er naar uit dat het in Zwolle niet veel verschil uit maakt of je nu CDA kiest of PvdA, je krijgt hetzelfde college. Jammer voor de SP en jammer voor de Zwolse kiezers die zo duidelijk hun stem hebben laten horen!

Voorzitter, ik moet zeggen dat het programma lekker leest. De menselijke maat is het uitgangspunt en u weet dat dit bij de SP in goede aarde valt. Maar ik help u graag herinneren aan het college van 4 jaar geleden, dat de sociale pijler óók tot speerpunt maakte. Daar hebben we 4 jaar lang bar weinig van gezien. Het gaat er dus om of je waar maakt wat je ambities zijn en dat valt dus alleen achteraf te beoordelen. Positief punt vinden wij de concrete prestatieafspraken, hoewel de planning regelmatig nogal ruim wordt aangehouden.

Inhoudelijk wil ik de belangrijkste punten aanstippen.
Als het gaat om WELZIJN en zorg wordt uitgegaan van een mondige Zwollenaar die zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Wij vragen ons af hoe het zal gaan met de groep die daar juist niet toe in staat is? De WMO slaagt alleen als er voldoende financiën vanuit de rijksoverheid komen. Wij lezen nergens dat men bereid is geld vrij te maken om de grote groep die het moeilijk gaat krijgen, zoals chronisch zieken, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, psychiatrisch patiënten enz. te compenseren.
In het hoofdstuk ZORG spreekt men van ‘aandacht voor kwetsbare groepen‘. Aandacht. Wij zijn bang dat dit een erg vaag begrip is. Wat houdt dit nu concreet in?
In het hoofdstuk KETENAANPAK wil men de tijdelijke opvangvoorzieningen sluiten en de zorgboulevard en Herberg realiseren om tot een sluitende zorgketen te komen. De SP is positief over dit voornemen, maar het is NIET genoeg. Het gaat bij deze groep niet alleen om de opvang, maar juist ook om de zorg. De invulling van dit laatste aspect blijft onaangeroerd in dit akkoord en dat baart ons zorgen. Laat ik een voorbeeld geven. Het is bekend dat bijvoorbeeld de openingstijden van de gebruiksruimte en de methadonverstrekking niet op elkaar aansluiten. Geen wonder dat er dan gebruikt wordt in de openbare ruimte. Dit is maar één voorbeeld, maar er zijn diverse voorbeelden waarmee wij maar willen aangeven dat je wel kunt schrijven dat je de zorgketen sluitend maakt door het realiseren van de Herberg en de zorgboulevard, maar dat wij daar grote twijfels bij hebben. Het gaat erom dat je moet kiezen voor een 24-uurs ketenaanpak en dat staat in dit akkoord nu net niet vermeld.

Een ander belangrijk hoofdstuk voor de SP is het hoofdstuk over leren en werken. Hier treffen wij toch weer enkele vage begrippen aan. De armoedebestrijding moet rechtvaardig, humaan en eenduidig worden, zo staat er te lezen. Maar wat is rechtvaardig en humaan? Daar wordt bijvoorbeeld als het gaat over asielzoekers heel verschillend over gedacht hier in Nederland. Er wordt maar bescheiden aangegeven hoe men e.e.a. wil realiseren. Wat opvalt is dat men de ruimte wil houden voor onorthodoxe maatregelen. Kan het college concreet aangeven wat ze hiermee bedoelt?
De SP is terughoudend als het gaat om de participatiebanen. De gesubsidieerde banen zijn wegbezuinigd en men wil nu werk maken van werkervaringsplaatsen en participatiebanen om werklozen aan het werk te krijgen. De SP keert zich tegen banen die wel dezelfde verantwoordelijkheid vragen als een ‘echte’ baan, maar niet de bijbehorende beloning. Stage lopen om te kijken of bepaald werk geschikt is voor je prima, maar dan op vrijwillige basis en niet verplicht gesteld. Ik ben bang dat wij hier in de toekomst de degens over zullen gaan kruisen.
Positief is de categorale toekenning van voorzieningen en versoepeling van de toepassing van de langdurigheidstoeslag bij het beter inzetten van de maatregelen voor armoedebestrijding. Maar waarom wordt hiervoor zo lang de tijd genomen bij de prestatieafspraken? Dit is juist een afspraak waar je per direct op kan sturen en niet mee hoeft te wachten tot 2008.

Voorzitter, het collegeakkord is positief als het om de financiële kant van het verhaal gaat. Er is beperkt geld voor incidenteel beleid en geen geld voor nieuw structureel beleid. Het college ziet het niet als een bedreiging maar als een kans. Wij feliciteren de wethouderrs met hun positieve grondhouding, maar vragen ons wel af hoe groot die kans is. Kort door de bocht gezegd betekent het in uitvoering nemen van alle ambities dat er weer heel wat bezuinigingen en beleidswijzigingen nodig zullen zijn om e.e.a. waar te maken. Hoe dit dan zal uitpakken voor de burgers in de stad moet de tijd uitwijzen.

Voorzitter, ik heb de belangrijkste punten van de SP er uitgelicht. Uiteraard kan ik over alle hoofdstukken iets zeggen, maar ik heb maar 5 minuten spreektijd. De SP heeft tijdens de collegeonderhandelingen duidelijk aangegeven waar onze prioriteit lag. Dat was vooral bij de sociale paragraaf. En als het daar dan om gaat en het college zich daadwerkelijk voor de sociale pijler wil inzetten, dan vinden wij de invulling van deze hoofdstukken nogal magertjes. Dit collegeprogramma laat wat dat betreft niet duidelijk zien, dat ze zich écht willen inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving.

Margriet Twisterling
fractievoorzitter SP Zwolle

U bent hier