h

Voorstel aan de raad naar aanleiding van tevredenheidsonderzoek

13 april 2006

Voorstel aan de raad naar aanleiding van tevredenheidsonderzoek

De afgelopen jaren kreeg de SP afdeling Zwolle verschillende klachten over de Zwolse uitkeringsinstanties. Zowel telefonische als schriftelijke klachten stapelden zich op. De klachten gingen veelal over de respectloze behandeling van cliënten door sommige medewerkers van uitkeringsinstanties. De SP neemt deze klachten uiterst serieus. Voor de SP genoeg reden om actie te ondernemen en een tevredenheidsonderzoek in te stellen naar het functioneren van de diverse Zwolse uitkeringsinstanties.
De SP heeft onderzocht of het om incidenten ging of dat dit structureel voorkomt bij de uitkeringsinstanties. Doel van het onderzoek is om te komen tot een beeld van de algemene praktijk en zo mogelijk aanbevelingen en beleidsvoorstellen te formuleren om de situatie voor deze mensen te verbeteren.

Voorstel
Hierbij stelt de SP-fractie per brief aan de raad voor:
• Dit onderzoek ter bespreking te agenderen in de commissie werk;
• In de stemmen met de voorgedragen beslispunten.

Beslispunten
De SP-fractie stelt op basis van het onderliggende onderzoeksrapport de volgende beslispunten voor:
• Er moet met spoed een eind worden gemaakt aan de wachtlijsten voor het aanvragen van een uitkering bij Sociale Zaken, bij de schuldsanering, bij de Sociale Werkvoorziening en voor het aanvragen van bijzondere bijstand;
• Binnen het samenwerkingsverband van UWV, CWI en de gemeente moeten er met spoed inspanningen worden verricht om de wachtlijsten bij het UWV te verminderen.
• Het instellen van een enquete met als doel een evaluatie over het functioneren van de cliëntenraad;
• Het instellen van een onderzoek met als doel:
- helderheid te verkrijgen over het functioneren van ambtenaren en uitvoeringsorganisaties;
- helderheid te verkrijgen in de toepassing van de wetgeving en aanwezige bureaucratie;
- helderheid te verkrijgen in de rol en daadwerkelijke resultaten van de uitvoeringsorganisaties (o.a. reïntegratiebureaus);
- helderheid te verkrijgen in de procedure van klachtenafhandeling.

Namens de SP-fractie,

Tjitske Siderius
Edwin Koster

In de wurggreep van de wet en uitvoerende instanties; een tevredenheidsonderzoek onder uitkeringsgerechtigden.

U bent hier