h

Motie Zwolse ama's: Vreemd aan de orde van de dag

15 mei 2006

Motie Zwolse ama's: Vreemd aan de orde van de dag

Het is reeds bekend dat veel gemeenten zich gefrustreerd voelen door het huidig gevoerde asielbeleid door het kabinet. Veel gemeenten zijn zoekende naar een humanere vormgeving van het asielbeleid, om zo asielzoekers ook een menswaardig bestaan te geven. Onderstaande motie is reeds aangenomen in de gemeente Deventer. De indieners voelen zich genoodzaakt in navolging van de gemeente Deventer deze motie ook in Zwolle in te dienen om zo een zo groot mogelijk appèl te doen op het kabinet.

Onderwerp: Verzoek aan het kabinet m.b.t. schoolgaande kinderen van asielzoekers

Overwegende dat:
- De regering voornemens is de groep asielzoekers die vóór 1 april 2001 een procedure is gestart voor verblijf in ons land die niet in aanmerking is gekomen voor de verblijfstitel, voor 1 augustus 2006 uit ons land te verwijderen;
- Onder deze uitgeprocedeerde asielzoekers zich een groot aantal kinderen bevindt;
- Deze kinderen legaal in Nederland op school zitten en zich inspannen om de Nederlandse diploma’s te behalen;
- Kinderen recht hebben op ontwikkeling en onderwijs (artikel 6 van het Verdrag van de Rechten van het Kind);
- In Zwolle ongeveer 25 kinderen zijn die onderwijs volgen op een ROC en op korte termijn worden uitgezet; een aantal van hen bevindt zich in de eindfase van hun schoolopleiding;
- Veel van deze kinderen kunnen datzelfde onderwijs niet of slechts zeer beperkt in hun land van herkomst volgen;
- Veel van deze kinderen al jarenlang in Nederland wonen, geworteld zijn in de Nederlandse cultuur, de waarden en normen, en in veel gevallen de taal van hun land van herkomst slechts beperkt beheersen;
- Kinderen met een goede afgesloten opleiding van veel meer waarde voor hun land van herkomst kunnen zijn dan kinderen met een onvoltooide opleiding.

Verzoeken de fracties van de SP en GroenLinks/De Groenen:
- Het college, namens de gemeente Zwolle, bij het Kabinet nadrukkelijk aandacht te vragen voor de hierboven geschetste problematiek en het kabinet te verzoeken coulantie te betrachten bij uitzetting ten aanzien van schoolgaande uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun eventuele ouders), als deze kinderen tenminste 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, opdat zij de opleiding die zij op dit moment volgen hier kunnen afronden.

Tjitske Siderius (SP)
Gert van Maurik (SP)
Anneke Nusselder (GLDG)

U bent hier