h

Bijdrage SP over Jaarrekening 2005

27 juni 2006

Bijdrage SP over Jaarrekening 2005

Hieronder de volledige bijdrage van de SP over de Jaarrekening van 2005, zoals de SP hem had willen delen met de gemeenteraad. Vanwege de spreektijd van 4 minuten is slechts een deel ervan uitgesproken in de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2006.

Voorzitter,
Laat ik beginnen met de opmerking dat de rapporten goed te lezen zijn, met name door het opnemen van de afspraken vooraf én de stand van zaken met betrekking tot de meerjarige afspraken. Ook voor de nieuwe raadsleden is de programmarekening goed leesbaar gebleken. In de programmarekening kijken we terug op de resultaten van 2005. Wat waren de beleidskaders en is uitgevoerd wat we met elkaar hebben afgesproken? Inhoudelijk kijkt de SP-fractie naar de afspraken die bij de begroting voor 2005 zijn gemaakt, waarbij ik wil aanmerken dat wij de begroting voor 2005 niet hebben onderschreven. Onze opmerkingen moeten dan ook in dit licht gezien worden. Het is niet zo dat de SP met een akkordering van de jaarrekening met terugwerkende kracht het gevoerde beleid onderschrijft.

Dat gezegd hebbende kom ik tot de inhoud van de jaarrekening. Op diverse plaatsen in de jaarrekening lezen wij dat de gestelde ambities voor 2009 reeds nu zijn behaald. Je kunt je afvragen of de ambities te laag waren ingeschat, of dat er juist goed en snel is gewerkt. De SP wil het college vragen om, daar waar dit niet staat vermeld in de jaarrekening, alsnog nieuwe ambities te formuleren. Stilstand is toch achteruitgang. Wanneer kan de raad deze cijfers tegemoet zien?

Als het gaat om de pijler Werk heeft de SP de volgende opmerkingen:
1. Het is duidelijk dat de voorlichtingscampagens in het kader van armoedebestrijding hun doel hebben gemist. Nog lang niet alle mensen die recht hebben op aanvullingen op hun uitkering maken hier ook gebruik van. Op dit moment is van het belang dat het college werk maakt van de communicatie met de burgers over dit punt. Dat geldt ook voor het verbeteren van de inspraak van cliënten.
2. Graag ziet de SP dat de eenheid Sociale Zaken zich inzet om alle cliënten in te zetten in een traject. Dat kan verschillen voor een traject gericht op werk, tot een traject gericht op maatschappelijke participatie. De werkdruk voor de consulenten is duidelijk te hoog. Maar dit mag niet betekenen dat bepaalde cliënten niet worden begeleid. Wethouder Knol heeft aangegeven dat hij geen extra fte wil inzetten, maar door de afname van het aantal uitkeringen wil 'wachten' tot de werkdruk wordt verminderd. Naar de indruk van de SP is dit geen verstandige aanpak en is dit voor de consulenten en cliënten geen oplossing. Wellicht is het een idee om tijdelijk personeel in te huren? Wij komen hier waarschijnlijk op terug bij de Perspectiefnota.
3. Tot slot maken we ons zorgen over de stijging van het aantal aanvragen voor de schuldhulpverlening. Het is van belang dat de gemeente meer inzet op preventie en ondersteuning biedt aan mensen die wel aan de bel trekken, maar waar de gemeente op dit moment nog niets voor kan doen, omdat bijvoorbeeld de schulden nog niet voldoende zijn om een traject op te starten.

De pijler Welzijn
1. Met betrekking tot Sociaal–cultureel werk wordt aangegeven dat in 2005 82% van de inwoners zich verantwoordelijk voelt voor leefbaarheid in de wijk. In 2007 volgt een nieuwe meting en dan moet blijken of 85% voor 2009 realistisch is. De SP wil graag aan dit percentage vasthouden en wil van de wethouder horen welke acties eventueel noodzakelijk zijn om dat te bereiken.
2. In het onderdeel Wijkorganisaties wordt gesproken over de score sociale cohesie van 6,4. Dit is de doelstelling voor 2009 en behaalt in 2005. De SP wil dat dit percentage wordt aangepast, naar een hoger ambitieniveau. In Assendorp is vorig jaar een markt georganiseerd vanuit het wijkbudget, men heeft een aanvraag ingediend om dit jaar weer een markt te organiseren en wacht nu al 3,5 maand op antwoord. De SP maakt zich zorgen m.b.t. de communicatie naar de inwoners. Kan de wethouder aangeven waarom dit zo lang moet duren?
Pagina 211 cultuurhuis; Nog niet alle m2 zijn verhuurt, is ook niet aan te geven of dit gaat lukken. De SP spoort de wethouder aan om creatief
te zijn om dit te laten slagen. Het moet niet zo zijn dat straks een exploitatietekort maakt, dat het cultuurhuis vroegtijdig zou moeten
sluiten.
3. De start van het jongerencentrum in Stadshagen heeft vertraging opgelopen. Wat is de oorzaak van deze vertraging geweest? Ook willen wij graag een antwoord op de vraag welke acties er worden ondernomen om het aantal bezoekers in 2008 te laten stijgen tot 20%.
4. In het onderdeel Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld wordt aangegeven dat instellingen hun
cijfers over 2005 nog niet hebben aangeleverd. Het wordt zo moeilijk om beleid vast te leggen voor de komende jaren, laat staan om de
resultaten te evalueren. Wij willen de wethouder vragen hoe hij hiermee om gaat. Zijn er bijvoorbeeld arrestatie-indicatoren afgesproken?
Daarnaast wordt aangeven dat in 2004 een ongewenste grote stijging van de verblijfsduur heeft plaatsgevonden. Stabilisering op het niveau 2003
in 2009 is complex geworden. Kan de wethouder dit verduidelijken en aangeven wat de gevolgen zijn?
5. Voor de ontmoetingscentra voor ouderen blijft de Riethoek achter in bezoekersaantallen. Wat is de oorzaak en welke acties kunnen worden
ingezet om dit te verbeteren?

De pijler Ruimte
1. De doelen qua woningbouw zoals gesteld in de begroting voor 2005 zijn gehaald. Ten aanzien van de meerjarige afspraken voor de toekomst
wordt de zin “de verwachting is dat de doelstelling gehaald wordt” veel gebruikt. Het college is optimistisch. De SP is kritischer. Er vindt
samen met de corporaties overleg plaats over nieuwe producten voor starters, maar voorlopig heeft dit nog niet resulteert in een
behoorlijk aanbod van goedkope koopwoningen. En wanneer wij straks bijvoorbeeld in de Kamperpoort bouwen voor het sociale segment, zal de
praktijk zijn dat goedkope huren van rond de 150 euro worden opgekrikt naar huren van rond de 400 euro. Kunt u ons uitleggen waar dat
optimisme vandaan komt?
2. De fractie van de SP vraagt de wethouder of de brief van minister Dekker, over buitenspeelruimte die in april is ontvangen, nog heeft
geleid tot nieuwe inzichten. Het eigen beleidsdocument is al weer enige jaren oud.
3. Het feit dat het gebruik van de gratis fietsstalling in de kelder van het Maagjesbolwerk achter blijft bij de verwachting is niet raar. Een fietsstalling moet op maaiveld worden gerealiseerd. Het is wellicht een idee om de stalling op te heffen en een aantal extra parkeerplaatsen voor auto’s te creëren. Met de extra opbrengsten kan een goede fietsparkeerplaats bij het Maagjesbolwerk of ergens aan de Jufferenwal worden gecreëerd.
4. Het is jammer dat door het overhevelen van het openbaarvervoer naar de provincie, de gemeente niets meer te zeggen heeft over het
openbaarvervoer in haar stad. Sterker nog: zij moet kosten maken om de nodige bushaltes te verplaatsen, kosten die niet zullen worden
terugverdiend. Tevens is het jammer dat de bussen op aardgas zijn verdwenen en we weer diesellucht mogen happen.
5. Het toevoegen van een duurzaamheidsparagraaf in alle college- en raadsvoorstellen is later geschied en dat is jammer. Duurzaamheid moet
state of mind worden in het ambtenarenapparaat. Wij rekenen erop, dat gezien de beantwoording van de wethouder, dit nu ook gaat lukken. Er
zijn nog nauwelijks meerjarige afspraken als het gaat om duurzaamheid, terwijl dit toch een beleidsterrein is waar je deze zou verwachten.

De pijler Bestuur
1. De belangrijkste opmerkingen over veiligheid hebben wij gemaakt in de commissiebehandeling. Ten aanzien van huislijk geweld is de SP nog
niet gerust op een adequate aanpak, terwijl dit een speerpunt zou moeten zijn. Ook is ons onduidelijk gebleven welke structurele aanpak
de politie kiest om de toename van het aantal geweldsdelicten in Zwolle terug te laten lopen. Ten aanzien van Jeugdcriminaliteit vallen de
kengetallen mee als je het gemiddelde over een aantal jaren neemt. De SP gaat het er juist om dat er een sterke toename is geconstateerd het
laatste jaar. Welke stappen neemt het college om dit fenomeen te keren?
2. De verzekering van de brandweervoertuigen wordt benoemd als een risco. Het verbaast ons dan dat er in brandweerorganisatie mensen zijn,
die een wagen gebruiken om boodschappen te doen. In het juni nummer van het personeelsblad van de gemeente Zwolle, 1140, valt in een interview te lezen dat de hoogwerker hiervoor wordt ingezet.
3. De conclusies en verbeterpunten die wij konden lezen in het jaarverslag Klachtenbehandeling kan de SP onderschrijven. 50% van de
klachten gaan over bejegening. Hoewel de klachten worden afgehandeld door een klachtencoördinator, blijft het frappant dat 75% van de
klachten ongegrond worden verklaard. De coördinator is in dienst van de gemeente en werkt op dezelfde afdeling. In hoeverre kun je dan een
onafhankelijke en niet partijdige beoordeling verwachten?
4. Wij vragen opnieuw aandacht voor de grondverwerving. Hoewel u aangeeft dat de raad inzichtelijk heeft welke gronden worden aangekocht, blijft onze fractie dit bestrijden. Aankopen moeten vooraf inzichtelijk zijn, dit zijn politieke keuzes. Wij kunnen wel achteraf controles uitvoeren, maar dan is het leed eventueel al geleden. Kunt u aangeven hoe wij in de toekomst vooraf kunnen worden betrokken, eventueel in beslotenheid?

Tot slot
Ten aanzien van de beslispunten wordt ons gevraagd om een bedrag van €124.167,- oninbaar te verklaren. Hiervan is een bedrag van €84.000,-
belastingdebiteur. Het niet betalen van belasting, hoe vervelend dit ook mag zijn, is niet solidair ten opzichte van de andere inwoners van onze stad. Er kunnen goede dingen gedaan worden met €84.000,-. Kunt u toelichten waarom u hiervoor kiest?

Margriet Twisterling
fractievoorzitter SP Zwolle

U bent hier