h

Motie actieve informatieplicht Meerjaren Prognose Vastgoed

12 juni 2006

Motie actieve informatieplicht Meerjaren Prognose Vastgoed

Gezien de omvang van de investeringen en het belang voor de stad Zwolle vindt de SP dat een actieve betrokkenheid van de raad bij strategische keuzes met betrekking tot de aankoop van gronden noodzakelijk is. Helaas heeft de SP fractie de afgelopen jaren moeten constateren dat de raad niet actief betrokken is geweest bij deze strategische aankopen. Terwijl juist deze aankopen een eerste richting geven aan het ruimtelijk beleid dat de gemeente Zwolle wil voeren. Het zou dus logisch zijn dat de raad een belangrijke stem heeft in deze aankopen om zo ook de politieke invloed te vergroten.

Het is duidelijk dat de MPV een belangrijk document is, zeker gezien de toekomst van Zwolle. De afdeling Vastgoed maakt belangrijke strategische keuzes over de aankoop van gronden, waarmee wij in de toekomst onze stad willen uitbreiden en verder vorm willen geven. De SP vindt het daarom vreemd dat de raad weinig wordt betrokken bij deze strategische keuzes.

In principe kun je stellen dat het ambtelijk apparaat bijna geheel zelfstandig zonder ruggespraak met de raad vele gronden heeft aangekocht. Aangezien het politieke keuzes zijn hoe de stad uitbreidt en op welke locaties dit moet plaatsvinden, mag geconcludeerd worden dat afdeling Vastgoed hier onvoldoende door de raad is gestuurd en gecontroleerd. Dat moet echt veranderen. Wij dienen daarom een motie in, waarin het college wordt verzocht om de raad actief te betrekken bij aankopen en strategische keuzes inzake het grondbeleid.

De SP is van oordeel dat:
• De afgelopen jaren de raad nauwelijks is geïnformeerd van voortgang en aankoop van strategische projecten.
• Het om belangrijke strategische keuzes gaat, die de stad in de toekomst zullen vormgeven.

De SP verzoekt het college:
• De raad actief te betrekken bij het maken van strategische keuzes en de aankopen van grond die voortkomen uit deze keuzes en de daarbijbehorende informatie (zo nodig in geheim) te verstrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,
Tjitske Siderius
Edwin Koster

U bent hier