h

Perspectiefnota 2007-2010, 1e termijn: Perspectief zonder pegels

30 juni 2006

Perspectiefnota 2007-2010, 1e termijn: Perspectief zonder pegels

Vrijdag 30 juni werd de Perspectiefnota besproken in de gemeenteraad. Hieronder de bijdrage van de SP tijdens de eerste termijn.

Voorzitter,
Het eerste wat onze fractie opviel toen wij de Perspectiefnota lazen, is dat het college diverse keren aangeeft onvoldoende tijd te hebben gehad om definitieve keuzes voor de komende tijd voor te leggen aan de Raad. Aanleiding hiervan zou de korte tijdspanne zijn tussen de totstandkoming van het college en de behandeling van de PPN in de Raad. Ik moet u zeggen dat wij onze wenkbrauwen daarover nogal hebben opgetrokken. Exact dezelfde partijen als in de vorige periode zijn vertegenwoordigd en er is maar 1 nieuwe wethouder aangeschoven. Bovendien geeft u aan dat u een belangrijk deel van het lopende beleid wilt voortzetten (p.3). In dat licht bezien een teleurstellend stuk, waarin het college zelfs alweer terugkomt op afspraken uit het college-akkoord!

De SP is blij dat het college ziet dat er met name op het gebied van werk en welzijn nog een hoop te verbeteren is. Maar daar is extra geld voor nodig. Geld om de bestaande voorzieningen te versterken en nieuwe voorzieningen op te zetten. Het is dan ook vreemd dat je de PPN maar open hoeft te slaan of je komt citaten tegen in de trant van: ’wij zetten geen extra financiële middelen in‘. Dit college wil investeren in de sociale pijler, maar wil er geen cent extra voor uitgeven! Dit betekent dat de beschikbare financiën bepalen wat de kwaliteit van de dienstverlening wordt. Daar is de SP ontevreden over.

Bij de WMO is de Rijksbijdrage taakstellend, zo lezen wij. Er wordt dus niet gekeken naar de behoefte van de burger, maar puur naar de financiële bijdrage die het Rijk aan Zwolle verleend. De SP is van mening dat de Rijksbijdrage zeker effectief en efficiënt moeten worden ingezet, maar is het niet beter om eerst de omvang van de WMO in kaart te brengen, alvorens te gaan roepen dat de Rijksbijdrage taakstellend is? Bij gebrek aan middelen zal de indicatiestelling worden verscherpt, waardoor mensen die hulp inroepen teruggeworpen worden op mantelzorg of vrijwilligers. De SP pleit er daarom voor om een reservebedrag op te nemen.

Het armoedebeleid is een van de eerste onderwerpen waarbij het college terugkomt op een prestatieafspraak uit het collegeakkoord. In het collegeakkoord staat: “De bestaande maatregelen voor armoedebestrijding kunnen beter worden benut. Mogelijkheden hiervoor zijn: intensievere communicatie, eenvoudige aanvraagprocedures, categorale toekenning van voorzieningen en versoepeling van de toepassing van de langdurigheidstoeslag.” En juist de categorale toekenning van voorzieningen worden in de PPN alweer onderuitgehaald. Aandacht in dit kader verdient ook de onderbesteding die heeft plaatsgevonden. Er mag geen geld op de plank blijven liggen, terwijl mensen het zo hard nodig hebben. Wij verzoeken u dan een plan op te stellen om dit in de toekomst te voorkomen. De SP is van mening dat, willen we de sociale pijler ook écht versterken, er geinvesteerd moet worden. Dat in combinatie met een goede communicatie kan al wonderen verrichten. De positieve resultaten met betrekking tot de meicirculaire en de CAO's willen wij hier graag voor inzetten. Wij zullen daarom een motie in te dienen tijdens de raadsbehandeling op 10 julie om de toetsnorm te verhogen naar 115% van de bijstandnorm. Kort geleden hadden wij er nog geen middelen voor gevonden, maar nu verwachten wij brede steun van de andere fracties voor onze motie.

De SP onderschrijft dat de maatschappelijke opvang vooral zorginhoudelijk moet worden doorontwikkeld. Natuurlijk is een goede door- en uitstroom van belang, het zegt iets over de kwaliteit van de zorg in de opvang. Kan de wethouder aangeven welke acties hij daarbij op het oog heeft? Daarnaast moet Zwolle investeren in structurele oplossingen als het gaat om huisvesting. Wij zijn dan ook verbaasd geen middelen in het MIP terug te zien als het gaat om de in 2009 te openen Zorgboulevard en vragen ons af door wie deze boulevard dan gefinancierd gaat worden? Ook hier stelt het college geen extra budget uit te willen trekken voor preventie en extra voorzieningen. Als wij dan denken aan de noodzaak van extra plaatsen in de vrouwenopvang, dan maakt de SP zich zorgen over de uitvoerbaarheid van het door de Raad gewenste beleid.

Voorzitter, zowel in het collegeakkoord als in de PNN lezen wij over een ferme stimulans van het vrijwilligerswerk. Maar dan moet er nog wel veel veranderen ben ik bang. Vorige week nog werd ik gebeld door een man die vrijwilligerswerk wilde gaan doen tijdens de opbouwwerkzaamheden van ‘De Stad Als Theater’. Hij had tot eind mei gewerkt bij TPG-post, maar werd nu tijdelijk een periode niet meer ingehuurd. Omdat hij de regels van Sociale Zaken wel kent, belde hij netjes met zijn consulent om te overleggen dat hij vrijwilligerswerk wilde gaan verrichten. Het antwoord van deze gemeente was dat dit niet werd toegestaan, omdat hij dan niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt! Tja, dan hebben we iemand die dolgraag zijn bijdrage wil leveren en dan wordt deze man gefrustreerd door het beleid. Wij wensen u dus veel succes bij de uitvoering van het verbeteren van deze processen en geven u mee, dat het verstandig is om daar ook de ouderen bij te betrekken. Hier ligt een enorme hoeveelheid kennis en ervaring om in te zetten. En ouderen zijn beried zich in te zetten als zij worden aangesproken op hun deskundigheid. Ik hoor graag van de wethouder of hij hiermee aan de slag gaat. Kan de wethouder dan ook aangeven of SVWO (Stimulans Vrijwilligerswerk Overijssel) wordt ingezet bij de beleidsplannen? Deze provinciale organisatie heeft er haar deskundigheid van gemaakt om vrijwilligerscentra te ondersteunen op allerlei gebied, ik hoop niet dat gemeente Zwolle het wiel helemaal opnieuw gaat uitvinden?

Voorzitter, in de PPN wordt gesproken over jongeren en het arbeidsmarktbeleid. Volgens de PPN is een jongere die zonder hulp van gemeente, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven geen baan kan vinden een probleemjongere. Wat de SP betreft is de term ‘probleemjongere’ hier een puur stigmatiserende definitie, gebruikt in een geheel verkeerde context.

Het college ziet de noodzaak van een offensief arbeidsmarktbeleid gericht op kwetsbare groepen in. Daar is de SP blij mee. Maar met alleen stageplaatsen regelen red je het daarmee niet. Daarom wil de SP graag weten wat de concrete acties zijn die het college gaat inzetten
voor deze groep.

Voorzitter, ik stip nog even wat korte punten aan, voor ik met het financiele perspectief eindig.

Baggeren
In een overleg in mei 2004 heeft Wethouder Van Dooremolen toegezegd te gaan baggeren en in 2006 te beginnen in het centrum aan de Thorbeckegracht. Hij heeft toen ook gezegd dat daar financiën voor waren gereserveerd, blijkt uit de goedgekeurde notulen van deze vergadering met het Woonschepen Overleg Zwolle. Nu is er voor 2007 niets gereserveerd en er zijn ook geen baggeractiviteiten waargenomen. Komt van dit uitstel geen afstel? En neemt de wethouder contact op met het WOZ om met elkaar door te spreken wat de stand van zaken is?

Cultuur
De SP stemt in met een discussie over de prioriteiten als het gaat om investeringen in cultuur. Wij vragen daarbij nadrukkelijk om aandacht en financiën om multiculturele activiteiten te bevorderen. Aandacht en begrip voor verschillende culturen is van groot belang om de integratie en multiculturele samenleving tot stand te laten komen.

Sport
Uw denkrichting en keuze voor de breedtesport maakt ons blij. Sport is goed voor jong en oud en waar kun je elkaar beter ontmoeten dan bij de sportvereniging? In dit kader mist de SP het zwemwater in het meerjarig perspectief. In het collegeakkoord is nog afgesproken dat in 2009 een nieuw zwwembad gerealiseerd moet zijn, maar wij zien niet dat u hier middelen voor reserveert?

Voorzitter, ik sluit af met het financieel perspectief. Er is geen geld voor nieuw structureel beleid. Terecht stelt u dat u dit eerst wilt verdienen voor u het uitgeeft. Dit betekent keuzes maken. Beleid stop zetten en nieuw beleid in gang zetten bijvoorbeeld. Deze vorm van herijking, naast besparingen doorvoeren waar het kan, kan op de goedkeuring van de SP rekenen. Wij zijn tegen zogenaamde herijkingen zoals wethouder Witbraad die onlangs schetste, waarbij door gegoochel met rioolrechten en zwerfafval de burger via de achterdeur geconfronteerd wordt met hogere lasten. Dat is geen herijking in onze ogen!

Incidenteel is er deze periode een redelijk bedrag te investeren. Maar om alle ambities te realiseren zijn er meer incidentele middelen nodig, schrijft u. U zet daarom in op risicomanagement, om kosten te besparen. Wij willen u graag wijzen op risico’s die u aangaat door het onderhoud op de wegen uit te stellen. Ook het uitstellen van het baggeren kan in de toekomst leiden tot grote risico’s. Kan de wethouder ons daar gerust stellen?

Voorzitter afsluitend: de SP is blij met een OZB-verhoging die gelijk is aan de inflatiecorrectie. Dank u wel namens de fractie.

Margriet Twisterling
fractievoorzitter SP Zwolle

Perspectiefnota 2007-2010, 2e termijn

U bent hier