h

Vervolg moties kinderen van asielzoekers

21 juni 2006

Vervolg moties kinderen van asielzoekers

Afgelopen maandag werden onze moties met betrekking tot schoolgaande kinderen van asielzoekers opnieuw behandeld in de gemeenteraad. Een maand geleden had wethouder Dannenberg naar aanleiding van de moties tijd gevraagd om zich meer te verdiepen in het probleem en terug te komen bij de raad met een korte notitie over het onderwerp.

Schoolgaande kinderen van asielzoekers
In Zwolle zijn er kinderen van asielzoekers die niet aanmerking komen voor een verblijfstitel, maar waarvan de procedure reeds gestart is voor 1 april 2001. Zij zullen daarom het land voor 1 augustus 2006 moeten verlaten. Veel van deze kinderen volgen op dit moment een opleiding in Zwolle. Doordat zij voor 1 augustus het land zullen moeten verlaten, kunnen zij hun gestarte opleiding niet afmaken en geen diploma halen.
De SP is van mening dat het juist voor deze kinderen bijzonder van belang is dat zij een toekomst kunnen opbouwen voordat zij moeten terugkeren naar hun thuisland. Een opleiding draagt daar sterk aan bij. Met een afgesloten opleiding zijn deze kinderen van veel meer waarde voor hun land van herkomst. Een directere vorm van ontwikkelingshulp voor Zwollenaren die zullen terugkeren naar hun land van herkomst is niet denkbaar. We willen benadrukken dat het hier om kinderen gaat die per 1 augustus 2006 het land zullen moeten verlaten, als wij nog wat voor deze kinderen willen doen, is het van belang met de grootste spoed dit probleem om te lossen en eventueel voorzieningen te treffen.
Met de ingediende moties heeft de SP aandacht willen vragen voor de problematiek waar deze groep mee te maken heeft.

Motie 1: Aandacht vragen bij het kabinet
Onze eerste motie verzocht het college bij het kabinet nadrukkelijk aandacht te vragen voor de geschetste problematiek en het Kabinet te verzoeken coulantie te betrachten bij uitzetting, ten aanzien van scholgaande uitgeprocedeerde asielzoekers (en hun eventuele ouders), als deze kinderen tenminste 5 jaar in Nederland woonachtig zijn, opdat zij de opleiding die zij op dit moment volgen hier kunnen afronden. De SP is blij dat de hele raad heeft ingestemd met deze motie.

Motie 2: Het Zwolse probleem in kaart brengen
Voor wat betreft onze tweede motie liggen de zaken er heel anders voor. Met de tweede motie verzocht de SP het college gesprekken aan te gaan met het onderwijsveld en diverse betrokken organisaties in Zwolle, om de problemen waar deze groep mee te maken heeft in kaart te brengen en met oplossingsmogelijkheden te komen. Het is een wens die geuit is door het onderwijsveld.

De SP verbaasd zich bijzonder over het feit dat de wethouder in de toegezonden notitie aangeeft geen helderheid te kunnen verschaffen in de aantallen kinderen waar het hier om gaat. Wat de SP betreft is het een kwestie van kaders stellen en contact zoeken met de diverse onderwijsinstellingen om ten minste een moment opname van de omvang van het aantal kinderen te kunnen vaststellen. Het is toch te zot voor woorden dat deze wethouder niet in staat is om de omvang van een probleem in kaart te kunnen brengen?

Wij hebben ruim een maand moeten wachten op een korte notitie. Een notitie waarin het college een drietal problemen omschrijft om er vervolgens de conclusie aan te verbinden dat het een te complex probleem wordt en men niets met het probleem kan doen. En daarmee lijkt de kous af.
Wat de SP betreft een gebrek aan ambitie en intentie om het probleem daadwerkelijk op te lossen.

De SP kreeg steun van Groen Links/De Groenen en Swollwacht voor beide moties. Het is jammer dat andere partijen de problemen wel signaleren, maar niet daadwerkelijk actie willen ondernemen. Zoals de PvdA, die zegt zeer begaan te zijn me de doelgroep, maar aangeeft de kinderen van asielzoekers op dit moment geen strohalm te willen bieden. Zij wachten liever op een notitie vanuit het ‘Overijssels Perspectief’. Het is de vraag hoe lang de raad daar nog op mag gaan wachten…

Tjitske Siderius

Motie 1: Verzoek aan het kabinet m.b.t. schoolgaande kinderen van asielzoekers en (ex-) ama’s (*.pdf)
Motie 2: Schoolgaande kinderen van asielzoekers en (ex-) ama’s (*.pdf)
De raadsbrieven van de wethouder (*.pdf)

U bent hier