h

Schriftelijke vragen bekendheid regelingen reïntegratie bij het bedrijfsleven en functioneren reïntegratiebureaus

2 juli 2006

Schriftelijke vragen bekendheid regelingen reïntegratie bij het bedrijfsleven en functioneren reïntegratiebureaus

In de Stentor van zaterdag 1 juli las de SP een artikel over een onderzoek van twee studenten van Hogeschool Windesheim in opdracht van een reïntegratiebedrijf. Het reïntegratiebedrijf liet concreet onderzoeken of het Zwolse bedrijfsleven positief denkt over uitbesteding van ondersteunende activiteiten aan een nieuw op te richten organisatie.
De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Het Zwolse bedrijfsleven is onvoldoende op de hoogte van de regelgeving rondom reïntegratie van arbeidsongeschikten. Ze kennen nauwelijks de financiële voordelen die worden geboden. Ook heeft het bedrijfsleven een negatief beeld van reïntegratiebedrijven. Het bedrijfsleven heeft het idee dat reïntegratiebedrijven mensen vaak op de verkeerde arbeidsplaatsen zet. De gevolgen voor de individuele cliënten kunnen zeer groot zijn (mislukte plaatsing, thuis komen zitten, daling eigenwaarde). En opnieuw moet hierdoor gemeenschapsgeld worden ingezet voor een uitkering, terwijl bij een juiste plaatsing cliënten structureel aan het werk blijven. Ook voor het bedrijfsleven is de frustratie groot en kunnen bedrijven besluiten geen gebruik meer te maken van de regelingen.

De SP is nooit een voorstander geweest van het fenomeen reïntegratiebureaus. Onze twijfel bestaat voornamelijk over de groepsbenadering die tegenwoordig plaats vindt bij deze bedrijven. Er wordt minder gekeken naar individuele kwaliteiten en competenties, waardoor de kans groter is dat cliënten op een verkeerde arbeidsplaats worden geplaatst. Het genoemde artikel sterkt ons in onze twijfels.

De SP is van mening dat het van belang is dat de bekendheid van de regelingen omtrent reïntegratie worden vergroot. Ook het imago van de reïntegratie is nog duidelijk te verbeteren. De SP realiseert zich dat het ook bijzonder in het belang is van de gemeente Zwolle dat de regelingen rondom reïntegratie meer bekend worden bij het bedrijfsleven en dat het imago van reïntegratiebedrijven dusdanig verbetert. Door een betere bekendheid van de regelingen rondom reïntegratie is te verwachten dat meer bedrijven en ondernemers gebruik gaan maken van deze regelingen. Dit resulteert in een grotere uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden uit de Wet Werk en Bijstand.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen aan het college stellen over de bekendheid van regelingen rond reïntegratie bij het bedrijfsleven.

Bovenstaande brengt ons tot de volgende vragen:
1. Is het college met ons van mening dat het imago van reïntegratiebedrijven en de bekendheid van regelingen rondom reïntegratie kan worden verbeterd?
2. Zo ja, welke activiteiten heeft het college op het oog om deze regelingen meer bekend te krijgen bij het bedrijfsleven?
3. Is het college bereid om te onderzoeken of het loket voor ondernemers hierbij een rol kan spelen?
4. Ondernemers zijn van mening dat er te weinig naar competenties van mensen wordt gekeken bij de reïntegratiebureaus, waardoor mensen op verkeerde arbeidsplaatsen terecht komen -met alle gevolgen van dien. Is het college bekent met dit fenomeen?
5. Welke acties onderneemt het college om deze werkwijze bij de reïntegratiebureaus te verbeteren?
6. Zou je kunnen stellen dat (sommige) reïntegratiebureaus zichzelf verrijken door deze werkmethode, ten koste van bedrijfsleven, cliënten en gemeente?
7. Hanteert de gemeente een procedure bij de selectie van reïntegratiebureaus om de kwaliteiten van een bureau in kaart te brengen?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Tjitske Siderius

Bedrijven slecht op de hoogte (de Stentor)

U bent hier