h

Schriftelijk vragen collectieve zorgverzekering

18 oktober 2006

Schriftelijk vragen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de premies voor de zorgverzekering komend jaar gaan stijgen. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het collectieve contract tussen Groene Land Achmea en de Gemeente Zwolle. Het is van belang dat de gemeente Zwolle tijdig nieuwe onderhandelingen start met Groene Land Achmea om premieafspraken te maken voor een collectief contract. Ook is het belangrijk dat cliënten tijdig over deze wijzigingen in premies worden geïnformeerd. Cliënten kunnen immers alleen tussen 1 november 2006 en 31 december 2006 overstappen naar een andere verzekeraar. Door een tijdige informatievoorziening kunnen cliënten een afgewogen keuze maken tussen de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zwolle of een individuele zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar.
Ook is er een aanvullend verzekeringspakket afgesloten door de gemeente Zwolle om de meest voorkomende eigen bijdragen te dekken. Voor cliënten is het onduidelijk wat er precies in dit pakket zit. Zowel bij het Groene Land Achmea als bij de consulenten van de gemeente Zwolle krijgen cliënten geen eenduidig antwoord.

Tenslotte heeft Groene Land Achmea in het verleden vanwege de concurrentiestrijd bij de aanbestedingen van verzekeringen onder de kostprijs aangeboden. Dat kost ze nu veel geld, mede daarom wordt er nu gereorganiseerd. Het is er aannemelijk dat tijdens dit reorganisatieproces het servicebureau negatief beïnvloed wordt, omdat de organisatie meer intern gericht bezig is als extern gericht.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de collectieve zorgverzekering:
1. Is het college reeds in onderhandelingen met Groene Land Achmea over de collectieve zorgverzekering? Zo ja, in welk stadium bevinden de onderhandelingen zich?
2. Kan het college al duidelijkheid geven over de stijging van de premies van de collectieve zorgverzekering voor het aankomende jaar? Zo ja, welke stijgingen zijn er te verwachten?
3. Houd het college bij de planning van de onderhandelingen rekening met de geldende overstaptermijn, zodat cliënten voldoende tijd hebben om zich te informeren en eventueel over te stappen?
4. Worden de deelnemers van de collectieve zorgverzekering geïnformeerd over de mogelijkheid om eventueel over te stappen op een andere zorgverzekering en over de stijgende premieverhogingen?
5. Kan het college aangeven welke vergoedingen zijn gedekt in het aanvullende verzekeringspakket? En op welk manier is er met cliënten gecommuniceerd over de inhoud van dit aanvullende verzekeringspakket?
6. De raad heeft het bedrag van 60.000 euro bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht te voorkomen. Kan het college aangeven op welke wijze dit bedrag in het afgelopen jaar is besteed?
7. Realiseert het college zich dat door de interne reorganisatie bij Groene Land Achmea het servicebureau negatief kan worden beïnvloed en dat dit consequenties kan hebben voor de dienstverlening ten opzichte van de deelnemers van de collectieve zorgverzekering?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Tjitske Siderius

U bent hier