h

Schriftelijke vragen herroepen aanbesteding WMO

17 november 2006

Schriftelijke vragen herroepen aanbesteding WMO

De SP-fractie ontving vandaag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling, Vlieland, Het Bildt, Ferwerderadeel en Menaldumadeel ) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.
Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland.

De SP is van mening dat Zwolle een voorbeeld moet nemen aan deze Friese gemeenten en de omstreden aanbesteding moet herroepen. Het is ontoelaatbaar dat honderden thuiszorgmedewerkers van de ene op de andere dag op straat worden gezet of moeten vrezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er grote onrust ontstaan onder cliënten die hun vaste hulp dreigen te verliezen. De SP wil dat in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt bepaald dat bij wisseling van zorgaanbieder het personeel met behoud van arbeidsvoorwaarden kan overgaan en dat cliënten hun vaste hulp kunnen houden. Verder wil de SP dat in de wet de kwaliteit beter wordt gewaarborgd.

Ook AbvaKabo FNV is van mening dat het Zwolse college de aanbestedingen moet herroepen. Zij roepen andere gemeenten op, om met essentiële tekortkomingen in de aanbesteding van huishoudelijke zorg het Friese voorbeeld te volgen.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad willen wij namens de SP de volgende vragen stellen over het herroepen van de aanbestedingen van de WMO.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat diverse Friese gemeenten de aanbesteding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben herroepen? En wat is de visie van het college op deze ontwikkeling?
2. Welke grondslagen betreffen de uitspraken van wethouder Dannenberg met betrekking tot de onomkeerbaarheid van de aanbestedingen van de WMO?
3. Is het college het met de SP eens dat de aanbestedingen wel degelijk kunnen worden herroepen? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college, gezien de grote onrust die is ontstaan onder het personeel en de cliënten van thuiszorginstellingen, van plan om de aanbesteding van de WMO te heroverwegen? En zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om de bepalingen in de voorlopige aanbestedingscontracten te wijzigen en keiharde garanties op te nemen ten aanzien van het behoud van de arbeidsvoorwaarden en salariëring van het personeel en van de vaste hulp voor iedere cliënt? En zo nee, waarom niet?
6. Kan het college nog steeds waarborgen dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit zal gaan t.a.v. de huidige situatie?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Tjitske Siderius
Margriet Twisterling


Mededelingen aan de Raad op 5 december 2006
Wij beantwoorden deze vragen als volgt:
1. Ja, de Friese gemeenten hebben op basis van aangespannen juridische procedures de aanbesteding Wmo ingetrokken en zij zullen een nieuwe aanbestedingsprocedure starten. Op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter zijn wij verplicht om de aanbesteding opnieuw uit te voeren.
2. De gemeente is op basis van de Wmo verplicht om de hulp bij het huishouden in te komen via een Europese aanbestedingsprocedure. Wij zijn deze procedure gestart en de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat wij de procedure opnieuw moeten uitvoeren. De aanbesteding kent vanaf het moment dat de aanbestedingsleidraad bekend is gemaakt en de inschrijvingen ontvangen zijn een objectief en autonoom proces van het beoordelen van de verschillende inschrijvingen. Op basis van een objectieve beoordeling ontstaat een eindranking van partijen. Deze eindranking bepaald aan welke partijen de opdracht wordt gegund.
3. De gemeenten zijn verplicht om een Europese aanbestedingsprocedure te starten. Dit geldt ook voor de genoemde Friese gemeenten. Het herroepen van een aanbesteding betekent dat er een nieuwe aanbesteding wordt opgestart. Op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter zijn wij verplicht om de aanbesteding opnieuw uit te voeren.
4. De voorzieningenrechter heeft in haar uitspraak geoordeeld dat de gemeenten zorgvuldig zijn omgegaan met de belangen van de zittende aanbieders, waaronder Icare. Er is geen sprake van strijd met het evenredigheidsbeginsel dan wel zorgvuldigheidsbeginsel. De gemeenten hebben in aanzienlijke mate acht geslagen op de personeelsbezetting bij de zittende aanbieder door aan opdrachtnemers een inspanningsverplichting tot overname van personeel op te leggen. Wij hebben een bemiddelende rol opgepakt tussen de beoogde nieuwe partijen en Icare. Dit heeft ertoe geresulteerd dat Icare met één van de beoogde nieuwe partijen een afspraak heeft gemaakt over de overname van het personeel met behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden. Op basis van deze afspraak heeft Icare tijdens de zitting haar vorderingen voor een transitieperiode laten vallen. De afspraken tussen Icare en de beoogde nieuwe aanbieders zijn gemaakt onder voorbehoud van de uitslag van het kort geding van Icare.
5. Zie ons antwoord onder vraag 4. Hierbij zij opgemerkt dat gedurende een lopende aanbesteding het niet mogelijk is om de eisen aan de aanbesteding te wijzigen. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat wij de aanbesteding opnieuw moeten uitvoeren. Wij dienen deze aanbesteding uit te voeren binnen de juridische mogelijkheden van het Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten.
6. Ja, wij leggen de afspraken rondom te leveren kwaliteit en kwantiteit van hulp bij het huishouden vast in de raamovereenkomst die wij met de te contracteren partijen zullen afsluiten. Op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter zullen wij hiertoe in eerste instantie tijdelijke contracten afsluiten met de huidige aanbieders van hulp bij het huishouden.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,
de burgemeester H.J. Meijer
de secretaris, O. Dijkstra

U bent hier