h

Amendement opnemen programma voor jongeren

10 december 2006

Amendement opnemen programma voor jongeren

De SP vindt dat juist door een goede (preventieve) schuldhulpverlening jongeren in de toekomst veel problemen kan worden bespaard. De SP pleit daarom voor het opnemen van een speciaal programma voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een budgetcursus specifiek gericht op jongeren, het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en een uitgestelde aflossing, uitbreiding van de budgetadviesgesprekken en een uitbreiding van het project ‘Elk kind telt mee’.

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 december 2006. Aan de orde punt 9/176 Actieplan Schuldhulpverlening.

Constaterende dat:
• Er in het Actieplan Schulphulpverlening geen expliciete aandacht wordt besteed aan jongeren;
• Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het aantal jongeren met financiële problemen stijgt (zie pagina 10 van het actieplan SHV);
• Uit onderzoek blijkt dat ruim 60% van de werkende jongeren tot en met 25 jaar een financiële achterstand heeft;
• Dat ook veel scholieren schulden hebben, met name scholieren van het praktijkonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en het VMBO;

Van mening dat:
• In een zo vroeg mogelijk stadium jongeren verantwoord met geld moeten leren omgaan;
• Een start met schulden een slecht begin is van een volwassen financieel leven;
• Juist de doelgroep ‘jongeren’ moeten worden behoed voor grote financiële schulden;
• Een budgetcursus speciaal ontwikkeld voor jongeren een belangrijk onderdeel kan zijn in het preventieve schuldhulpverleningsbeleid;
• Het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en uitgestelde aflossing, financiële problemen bij jongeren kan oplossen. Voor jongeren is op dit moment immers een schuldregeling vaak niet mogelijk in verband met een gebrek aan aflossingsmiddelen;

Verzoekt het college:
• In het Actieplan Schuldhulpverlening een apart programma op te nemen waarin aandacht wordt besteed aan jongeren en schulphulpverlening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie
Tjitske Siderius

Jongeren en schuldhulpverlening in Zwolle

U bent hier