h

Motie Meldpunt Betalingsachterstanden

10 december 2006

Motie Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP will dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden. Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan.

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 december 2006. Aan de orde punt 9/176 Actieplan Schuldhulpverlening.

Constaterende dat:
• Er in het ‘Actieplan Schuldhulpverlening’ geen concrete invulling wordt gegeven aan het daadwerkelijke contact met externe organisaties inzake het preventief schuldhulpverleningsbeleid;
• Er in het beleidsplan uit 2002 alleen sprake is van de kernactoren ‘het Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociale Zaken‘.
• Er in het beleidsplan uit 2002 expliciet genoemd staat dat andere actoren zoals deurwaarders, woningbouwverenigingen en gasleveranciers weliswaar betrokken zijn bij de schuldhulpverlening maar slechts een bijrol spelen;
• Er in alle beleidsplannen rondom de schuldhulpverlening geen duidelijk afspraken zijn gemaakt met externe organisaties om een rol te vervullen in het preventieve schuldhulpverleningsbeleid.
• Het college als credo heeft: Samen werken met partners in de stad.

Van mening dat:
• De gemeente intensiever moet samenwerken en concrete afspraken moet maken met organisaties die direct contact hebben met de burger;
• Organisaties zoals woningbouwverenigingen, energiebedrijven, zorgverzekeraars, waterleidingbedrijven, vaak als eerste kunnen signaleren dat mensen openstaande rekeningen niet kunnen betalen;
• Deze organisaties een belangrijke signalerende functie kunnen vervullen bij het opsporen van financiële (en maatschappelijke) problemen;

Roept het college op:
• Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen;
• Partners in de stad nadrukkelijk te betrekken bij dit onderzoek;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie
Tjitske Siderius

Jongeren en schuldhulpverlening in Zwolle

U bent hier