h

Schriftelijke vragen afsluiten zorgverzekering

3 december 2006

Schriftelijke vragen afsluiten zorgverzekering

In een uitzending van EĆ©nVandaag d.d. 28 november j.l., werd aan de orde gesteld dat veel mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Het gaat hierbij met name om thuis- en daklozen e.d. Deze sociaal kwetsbare groep heeft in 2006 de premie niet kunnen betalen door geen inkomsten of een te hoge schuldenlast. In het programma werd duidelijk dat als men zich per 1 januari 2007 wil verzekeren een bedrag van 1377 euro moet betalen alvorens verzekerd te worden. Dit bedrag is een betaling van achterstallige premie van 90 euro per maand over 2006 en een boete van 297 euro Voor mensen uit deze sociaal kwetsbare groep is dit onmogelijk te betalen, tenzij zij zich diep in de schulden steken of hun schuldenlast nog groter wordt. Als men dit bedrag niet kan betalen wordt men ook niet verzekerd. Deze mensen hebben daardoor ook geen recht meer op geneeskundige zorg of hulp. De ontoereikendheid van de nieuwe zorgverzekering voor deze groep burgers wordt op deze manier verplaatst naar de spreekkamer van de arts of de eerste hulppost van een ziekenhuis.

De Landelijke Vereniging van Thuislozen constateert dat ongeveer 20.000 mensen onverzekerd zijn en niet worden behandeld. Deze vereniging heeft een aantal suggesties gedaan, zoals een dak- en thuislozen zorgpas per stad, of een waarborgfonds. Door de verkiezingen is het niet verder gekomen dan de Tweede Kamer

De SP is van mening dat geneeskundige zorg/hulp voor een ieder toegankelijk moet zijn, . Een voorziening om deze mensen tegemoet te komen is er niet. De SP pleit daarom voor het instellen van een waarborgfonds voor deze groep mensen. Ze kunnen daar een beroep op doen zodat het afsluiten van een zorgverzekering mogelijk wordt..

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over het afsluiten van een zorgverzekering per 1 januari 2007 door mensen die niet verzekerd waren in 2006:
1. Is bij het college bekend hoeveel burgers in Zwolle met deze problematiek worden geconfronteerd. Zo ja, om hoeveel mensen gaat het? Zo nee, bent u bereid om op zeer korte termijn te onderzoeken om hoeveel burgers het gaat in Zwolle?
2. Is het college van plan om maatregelen te treffen om te voorkomen dat deze burgers in 2007 geen aanspraak meer kunnen maken op geneeskundige zorg of hulp? Zo ja, welke maatregelen heeft het college in voorbereiding ?
3. Is het college bereidt een waarborgfonds in te stellen om deze burgers

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,
Gert van Maurik

U bent hier