h

Schriftelijke vragen stoppen uitzetten van (ex-)asielzoekers

18 december 2006

Schriftelijke vragen stoppen uitzetten van (ex-)asielzoekers

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) heeft de gemeenten in Nederland een dringend verzoek gedaan naar aanleiding van de brief van minister-president Balkenende.

In de brief worden de selectiecriteria benoemd, die de minister-president naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer heeft opgesteld. De criteria behelzen dat ex-asielzoekers in de laatste fase van behandeling bij het project Terugkeer niet gedwongen mogen uitstromen uit het project, indien men op humanitaire bezwaren stuit. Dit geldt in het bijzonder voor gezinnen met kinderen.

In feite betekent dit, dat elke asielzoeker die niet onder het project Terugkeer valt nog steeds gedwongen kan worden uitgezet. Ook asielzoekers die wel in het project participeren, maar niet in de laatste fase verkeren (zoals een vertrekcentrum) nog steeds gedwongen kunnen worden uitgezet. Overigens kan iedereen, van wie het kabinet acht niet op humanitaire bewaren te stuiten, uit het project Terugkeer stromen en dus ook gedwongen worden uitgezet. Verder kan iedereen nog steeds worden ontruimd of voorzieningen worden beëindigd. Indien men in de laatste fase van het project zit stroomt men mogelijk niet uit het project (op grond van humanitaire bezwaren), maar als de rechter de bewaring opheft staat men nog steeds op straat.

In de brief van LOGO worden de gemeenten met klem verzocht de nieuwe minister te bewegen om de niet-verwijderingsregeling in ieder geval van toepassing te laten zijn voor:
1. Mensen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven met kinderen en voor 1 april 2001 asiel hebben aangevraagd
2. Ex-asielzoekers die voor 1 april 2001 toelating hebben gevraagd en in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning (denk bijv. ook aan de ex-Vvtv houders).
3. Alle mensen die vallen onder het project terugkeer, inclusief de mensen die nog niet waren aangemeld voor het project terugkeer, maar die wel onder deze doelgroep vallen of tot de doelgroep behoren maar nog een procedure hebben lopen.
Voor al deze groepen geldt dat men zich niet schuldig heeft gemaakt aan een ernstig misdrijf en Nederland niet hebben verlaten.

De SP is net als LOGO van mening dat het voor gemeenten (en asielzoekers) van groot belang dat er tussentijds ook geen voorzieningen worden beëindigend (leefgeld beëindiging en ontruiming) waardoor de gemeenten, maatschappelijke organisaties, kerken en feitelijk de gehele samenleving met de problemen blijven zitten.
Ook wil de SP dat de niet-verwijderingsregeling van toepassing wordt op de drie bovengenoemde groepen.

Samen met LOGO roept de SP de gemeenten op zich tot het uiterste in te spannen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:
1. Is het college bekend dat de uitwerking van de motie slechts geldt voor ex-asielzoekers die zich in de laatste fase van het project Terugkeer bevinden en voldoen aan de genoemde selectiecriteria?
2. Is het college bereid om er bij de minister op aan te dringen om de niet-verwijderingsregeling ook toe te passen voor de drie bovengenoemde groepen?
3. Is het college van plan om maatregelen te treffen om te voorkomen dat er tussentijds geen voorzieningen worden beëindigd, waardoor gemeenten, maatschappelijke organisaties e.d. met de problemen komen te zitten?

Wij verzoeken u om deze vragen, ook in het belang van de Zwolse burgers die het betreft, zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie
Tjitske Siderius

U bent hier