h

Verzoek tot behandeling raadsbrief Stad als Theater

8 januari 2007

Verzoek tot behandeling raadsbrief Stad als Theater

De SP fractie wil graag de raadsbrief met betrekking tot de Stad als Theater bespreken in de commissie Welzijn.
Onze redenen daarvoor zijn de volgende.
De SP fractie is van mening dat een organisator moet voldoen aan de criteria die zijn opgesteld en vastgesteld door de raad. Met name een festival voor en door de Zwollenaren. Binnen de stad zijn voldoende instellingen en opleidingen die betrokken kunnen worden om aan dit criterium te voldoen. Onlangs is er een gesprek geweest met het bestuur van de Stad als Theater. Onze fractie heeft sympathie voor de argumenten die door het bestuur naar voren werden gebracht. Met name de financiering is voor verbetering vatbaar.

Wij zijn er geen voorstander van om een festival, dat zich in grote belangstelling mag verheugen van de burgers, door de Provincie geroemd én financieel ondersteund wordt en door het bedrijfsleven enthousiast wordt gesponsord, zonder stoot of slag af te serveren. Naast de grote uitvoeringen vinden juist veel laagdrempelig toegankelijke voorstellingen plaats voor jong en oud, waarbij ook diverse Zwollenaren zijn betrokken. De SP heeft indertijd met de start van DSAT ingestemd vanwege deze laagdrempelige opzet. Dit moet ook één van de belangrijkste pijlers blijven wat ons betreft als het gaat om een vernieuwde doorstart van het festival.

Wij hebben gesproken met diverse personen die producties hebben uitgevoerd en zij geven aan wel wat te herkennen in de conclusie van de commissie Stimulering Podiumkunsten. Maar pleiten ook voor een voortzetting van het festival (in een afgeslankte vorm) om het bestuur de kans te geven om een langetermijnvisie op tafel te leggen.

Het bestuur van DSAT geeft aan een aantal deskundigen te hebben benaderd ter advisering. Ook de SP wil een kwalitatief goed festival, maar wij zijn er voorstander van om de organisatie binnen onze eigen Zwolse muren te zoeken. Wij denken dat er veel creatief talent in Zwolle aanwezig is dat uitstekend een festival samen met het bestuur kan organiseren. Daarmee willen wij overigens niets afdoen aan de kwaliteiten van de personen die door het bestuur zijn benaderd.

Wij willen graag met het college en de raad spreken over een vernieuwde vorm voor het festival voor 2007 en hoe om te gaan met de komende jaren. Vragen die daarbij door raad en college moeten worden beantwoord zijn:
1. Welke opdracht kan het bestuur tegemoet zien in het licht van visie en ontwikkeling voor de komende 3 jaren ?
2. Hoe houden wij het festival laagdrempelig en toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen ?
3. Welke budgetten kunnen hier voor worden uitgetrokken ?
4. Is het college voorstander om het festival in 2007 in een afgeslankte vorm te laten plaatsvinden ?
5. Is het college van mening dat er andere criteria moeten worden benoemd of zijn de bestaande afdoende ?
6. Is het college bereid bij een degelijk plan van het bestuur DSAT een meer structurele financiering toe te kennen.

Wij stellen voor dat het college deze vragen schriftelijk beantwoord, waardoor de raad in de commissie Welzijn van 22 januari de beantwoording kan meenemen in het debat. Op maandag 29 januari kan de raad haar definitieve standpunt in de korte raadsvergadering vastleggen.

Met vriendelijke groet,
Gert van Maurik
SP Zwolle

U bent hier