h

Motie landelijk verbod circussen met wilde dieren

12 februari 2007

Motie landelijk verbod circussen met wilde dieren

Het welzijn van wilde dieren worden in het circus onherroepelijk aangetast. Bovendien zijn er genoeg alternatieven voor handen om het publiek te vermaken. Vandaar dat de indieners voor een verbod pleiten op circussen met wilde dieren. We hopen dat deze motie er mede aanleiding toe mag geven om in navolging van Oostenrijk ook in Nederland circussen met wilde dieren te verbieden. Onlangs is gebleken dat dit mogelijk is binnen de Europese Unie.

De raad van de gemeente Zwolle, in openbare vergadering bijeen op 12 februari 2007.

Overwegende dat:
• Het onwenselijk is dat elke gemeente in Nederland een eigen beleid ten aanzien van wilde dieren in het circus ontwikkelt;
• Het ontwikkelen en uitvaardigen van landelijke regelgeving de meest effectieve weg is om wilde dieren in het circus te verbieden.
• De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD) voor een deel niet is ingevuld en artikelen zelfs niet eens in werking zijn;
• Het gezien het karakter van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren de gemeenten geen ruimte krijgen om eigen beleid omtrent het gebruik van wilde dieren in circussen te formuleren
• De wethouder bij de commissievergadering bestuur dd. 29 januari 2007 heeft aangegeven bereid te zijn de landelijke overheid hiertoe een verzoek te doen.

Verzoekt het college om:
• In navolging van Amsterdam de landelijke overheid te verzoeken om van de bevoegdheid van de overheid gebruik te maken en het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden en dit in gezondheids- en welzijnswet voor dieren op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Tjitske Siderius (SP)
Rana Berends (GroenLinks/De Groenen)

Wilde dieren de tent uit (door: Tjitske Siderius)

U bent hier