h

Schriftelijk vragen extra fietsparkeerplaatsen bij station

22 februari 2007

Schriftelijk vragen extra fietsparkeerplaatsen bij station

De fractie van de SP heeft tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2007 mondelinge vragen gesteld aan de wethouder Verkeer. De SP constateerde een tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station en vroeg de wethouder of hij het probleem kon onderschrijven. Het antwoord van de wethouder was dat er inderdaad een tekort aan stallingplaatsen bestaat. Het oplossen van dit tekort wilde de wethouder meenemen in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Het college heeft de gemeenteraad onlangs via een raadsbrief op de hoogte gebracht van haar besluit te starten met de ontwikkeling van een visie op de Spoorzone. Het tot ontwikkeling brengen van de visie zal nog geruime tijd in beslag nemen.

De fractie van de SP is van mening dat het tekort aan fietsparkeerplaatsen en de Zwolse ambitie om fietsstad te blijven, deze wachttijd niet kan verdragen. Het gebrek aan fietsparkeerplaatsen zorgt voor veel overlast en moet op korte termijn worden aangepakt.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de ontwikkeling van fietsparkeerplaatsen bij het station.

1. Deelt het college de hierboven uitgesproken zorg?
2. Is het college bereid om tussentijdse maatregelen te nemen om het te kort aan fietsparkeerplaatsen bij het station op te lossen?
3. In Groningen en Utrecht heeft men gekozen voor een oplossing met een stalling die uit twee verdiepingen bestaat (etage-parkeren) waarbij een eenvoudig systeem het in- en uitnemen van de fiets in de bovenstalling voor iedereen toegankelijk maakt. Met zo’n systeem kunnen er 2x zoveel fietsen worden gestald als nu het geval is. Is de wethouder bereid kennis te nemen van dit systeem, de voor- en nadelen te belichten en de financiële consequenties voor te leggen aan de gemeenteraad?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Edwin Koster
Namens de fractie van SP

U bent hier