h

Initiatiefvoorstel burgerparticipatie groslijst monumenten

19 maart 2007

Initiatiefvoorstel burgerparticipatie groslijst monumenten

Met een nieuwe verkiezingsuitslag volgt een nieuwe raad met een andere samenstelling. De afgelopen twee perioden vertrokken beide keren de helft van het aantal zittende raadsleden. Met de wisseling van nieuwe raadsleden is er ook ruimte voor nieuwe inzichten. Een goed voorbeeld is het deelnemen aan commissievergaderingen door burgerleden. Was dit 6 jaar geleden nog onbespreekbaar, op dit moment is het een volledig geintegreerd werkmodel. Dat nieuwe inzichten soms geen ruimte krijgen om tot wasdom te komen, heeft vaak te maken met besluiten uit een vorige raadsperiode. Ook is het lastig dat door de wisseling van raadsleden veel kennis van dossiers verloren gaat.

Een voorbeeld van een dossier waarbij veel kennis verloren is gegaan, is die van de Bankenlocatie aan de Melkmarkt. Onlangs hebben een aantal fracties in de Zwolse gemeenteraad vragen gesteld over de procedure, om meer inzicht te verkrijgen over de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Uit het dossier over de Bankenlocatie blijkt dat er ongeveer 10 jaar geleden een Monumenten Inventarisatie Project (MIP) heeft plaatsgevonden, maar inmiddels zijn opvattingen en inzichten gewijzigd. Indertijd vond men het niet noodzakelijk om het bankgebouw toe te voegen aan de gemeentelijke monumentenlijst. Op dit moment wordt juist dit besluit ter discussie gesteld door diverse betrokken organisaties.

In het verleden zijn er meer omstreden (sloop)werkzaamheden in Zwolle verricht. Denk maar aan het gouverneurshuis bij het Kerkbrugje. Vaak gaat het om historische panden met een markante uitstraling. Maar de indieners van dit voorstel kunnen zich ook voorstellen dat er nieuwe(re) gebouwen zijn met zo’n uitstraling, die men zou willen behouden voor het nageslacht.

De indieners van dit initiatiefvoorstel stellen daarom voor, om een nieuwe methode toe te passen als het gaat om een vernieuwd Monumenten Inventarisatie Project. Uiteraard is het van belang om deskundigen een oordeel te laten vellen over de panden in onze mooie stad. Maar waarom zouden wij niet ook onze burgers de kans geven om mee te denken en mee te beslissen? Wij denken daarbij niet alleen aan de normen die worden gesteld voor monumenten, maar om ALLE panden in de stad. Dus ook nieuwe(re) panden, waarvan wij gezamenlijk vinden dat zij behouden dienen te blijven of niet zomaar mogen worden gesloopt.

Zwollenaren zijn trots op hun stad, zeker als het om de historische binnenstad gaat. Dat blijkt uit de diverse belangenorganisaties met honderden leden die Zwolle rijk is. Helaas worden onze burgers vaak pas laat (en soms helemaal niet) betrokken bij plannen als het gaat om sloop van panden. Het college heeft hierin vaak een vergaande bevoegdheid. De indieners van dit initiatiefvoorstel zijn zich bewust van het belang om burgers meer te betrekken bij besluitvorming in de stad. Meepraten en meedenken over toekomstige ontwikkelingen maakt, dat mensen zich meer betrokken voelen en daadwerkelijk ervaren dat de politiek hen serieus neemt. En het democratische gehalte van besluiten wordt ermee positief beïnvloed.

Voorstel
1. Het college benadert in het najaar van 2007 actief alle Zwollenaren om een bijdrage voor een ‘groslijst van monumenten’.
2. Er moet een minimum aantal stemmen worden gehaald wil een pand op de conceptlijst worden opgenomen. Het aantal benodigde stemmen wordt bepaald op basis van het aantal deelnemers (net als bij gewone verkiezingen een soort kiesdeler).
3. Het college stelt met medewerking van deskundigen criteria op, die door de raad worden vastgesteld. De criteria zijn leidend voor de raad om de groslijst te beoordelen.
4. De raad stelt vervolgens de definitieve ‘lijst van gemeentelijke monumenten’ vast, waarmee de afspraak wordt gemaakt dat panden op de lijst altijd aan de raad moeten worden voorgelegd als het gaat om sloop of wijzigingen in het interieur of aan de gevel.
5. Het college kan over panden op de lijst niet meer zelfstandig besluiten nemen.
6. Een inventarisatie van het MIP wordt elke 10 jaar herhaald, met een zo breed mogelijke burgerparticipatie.

Met dit voorstel hopen de indieners dat besluiten in de stad, waar het gaat om sloop of aanpassingen, meer draagvlak vinden bij burgers. Tevens is er voor projectontwikkelaars meer duidelijkheid over de status van panden en de procedures, waarbij de raad zeggenschap heeft en besluitvorming door het college kan wijzigen.

Margriet Twisterling (SP)
Albert de Boer (PBZ)
Trudy Kistemaker (Swollwacht)

U bent hier