h

Interpellatieverzoek Oosterenk

21 maart 2007

Interpellatieverzoek Oosterenk

In De Stentor van 21 maart 2007 is prominente berichtgeving opgenomen over een geheim collegeadvies dat enkele dagen openbaar op internet heeft gestaan. Het advies is voor de lezers van de krant en andere geinteresseerden thans te downloaden. Geheim is het dus niet meer. In het advies is aangegeven hoe het college om wil gaan met het verzoek om informatie van de Europese Commissie. Er zijn met name 2 partities die maken dat de SP om een interpellatie vraagt.

  • “Wat op dit moment voorligt is, een verzoek om informatie door de Europese Commissie, er is nog geen sprake van een formeel onderzoek. Belangrijk bij het beantwoorden van de vragen is dan ook dat er bij de Commissie zoveel vertrouwen ontstaat dat het dossier met de bij dit voorstel gevoegde brief, afgesloten kan worden.”
  • “Op het moment dat de Europese Commissie een onderzoek zou instellen, kent het project nog een aantal risicovolle onderdelen, waaronder de tijdelijke onderhoudsbijdrage aan FC Zwolle die is opgenomen in de projectbegroting en de marktconformiteit van de bijdrage aan SOZ van 2,6 miljoen euro voor de aanleg van het sportpark voor onder andere Be Quick.”

De aangehaalde passages uit het collegeadvies geven de indruk dat het college in het verleden naar de raad een wel erg laconieke houding heeft ingenomen. De raad is telkenmale voorgehouden dat er geen sprake zou zijn van ongeoorloofde steun aan een bedrijf. Deze passages geven de SP echter aanleiding om hieraan te twijfelen. Met name omdat het college er blijk van geeft geen vervolgonderzoek door de Europese Commissie te wensen, omdat er risicovolle onderdelen zouden zijn. Wij vragen ons af of de raad in het verleden wel voldoende is geïnformeerd.

Wat de SP betreft dient het college daarom verantwoording af te leggen over bovenstaande zaken. Onder verwijzing naar het Reglement van Orde verzoekt de fractie van de SP een interpellatie toe te staan over de berichtgeving in De Stentor betreffende de ‘Niet openbare Beantwoording vragenbrief Europese Commissie inzake investering door Gemeente Zwolle in stadion’. De vragen die de SP maandag in de interpellatie aan de orde wil stellen, zullen wij u voor vrijdag a.s. doen toekomen.

Namens de SP fractie,
Margriet Twisterling
fractievoorzitter

U bent hier