h

Motie en amendementen basisschool ‘Het Turfschip’

11 juni 2007

Motie en amendementen basisschool ‘Het Turfschip’

Een meerderheid van de gemeenteraad in Zwolle ziet geen aanleiding Het Turfschip te behouden. Om ervoor te zorgen dat het proces rond de sluiting van Het Turfschip in goede banen wordt geleidt worden er op 11 juni 2007 tijdens de raadsbehandeling een drietal moties/amendementen door de SP, Swollwacht en D'66 ingediend. In de eerste motie wordt het college verzocht om in ieder geval tot twee jaar na opheffing van het Turfschip voldoende ondersteuning en begeleiding te organiseren voor de ouders en kinderen van het Turfschip om te bezien of elke kind wel op de juiste plek zit. Een tweede motie roept het college op om zoveel mogelijk leerkrachten van Het Turfschip mee te laten gaan naar de nieuwe basisschool, ter assimilatie van kinderen en ouders. Zij hebben immers groot vertrouwen in de leerkrachten van het Turfschip. In beide gevallen wordt gevraagd om de Werkgroep toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij het proces. Tenslotte zal de SP een motie indienen met betrekking tot de rol van OOZ bij verstrekkende beslissingen. De SP wil dat het college in de toekomst bij verstrekkende beslissingen eerst de raad consulteert, voordat OOZ deze beslissingen in openbaarheid brengt en een advies kan gaan werken als een self-fullfilling prophecy.

Amendement ondersteuning en begeleiding naar een andere school
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2007. Aan de orde punt 9/083 Opheffing openbare basisschool Het Turfschip.

Constaterende dat;
• er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan begeleiding en ondersteuning van de kinderen en ouders van Het Turfschip bij een overstap naar een andere school;
• de kinderen van het Turfschip het moeilijk vinden om te integreren met de kinderen van een andere school, omdat zij zich niet snel welkom voelen;
• de opheffing van het Turfschip voor de kinderen en ouders een bijzonder emotionele aangelegenheid is.

Van mening dat;
• gedegen ondersteuning en begeleiding van deze belangrijke overstap noodzakelijk is, om te kunnen beoordelen of elk kind op de juiste plek terecht komt.
• bij goede begeleiding en ondersteuning er zoveel mogelijk uitval van kinderen wordt voorkomen;
• gedegen ondersteuning en begeleiding de kinderen en ouders kan ondersteunen bij deze emotionele aangelegenheid.

Verzoekt het college;
• in het voorstel voor twee jaar na opheffing van het Turfschip ondersteuning en begeleiding op te nemen voor de kinderen en ouders van Het Turfschip om te bezien of elk kind op de juiste plaats is terecht gekomen;
• de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij de invulling van de ondersteuning en begeleiding naar een andere school.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tjitske Siderius (SP), Freddy Eikelboom (Swollwacht), en Jan Zelle (D'66)


Amendement overname leerkrachten
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2007. Aan de orde punt 9/083 Opheffing openbare basisschool Het Turfschip.

Constaterende dat;
• er in het voorstel geen expliciete aandacht wordt besteed aan de overname van leerkrachten van het Turfschip naar een andere school;
• de kinderen en ouders van het Turfschip bijzonder groot vertrouwen hebben in de leerkrachten van Het Turfschip;
• de huidige leerkrachten van Het Turfschip veel inzicht in de kinderen hebben;

Van mening dat;
• voor een goede integratie van de kinderen en ouders op een nieuwe school het van belang is dat er vertrouwen is in de leerkrachten;
• voor een geslaagde overstap het noodzakelijk is dat er voldoende huidige leerkrachten van Het Turfschip worden overgenomen door een nieuwe basisschool;

Verzoekt het college;
• dat als de ouders nagenoeg collectief kiezen voor één basisschool er zoveel mogelijk leerkrachten van Het Turfschip meegaan, ter assimilatie van kinderen en ouders;
• de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip te betrekken bij de keuze van over te nemen leerkrachten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tjitske Siderius (SP), Freddy Eikelboom (Swollwacht), en Jan Zelle (D'66)


Motie rol OOZ bij verstrekkende beslissingen
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 11 juni 2007. Aan de orde punt 9/083 Opheffing openbare basisschool Het Turfschip.

Overwegende dat;
• Bij het proces rondom de sluiting van het Turfschip, door Openbaar Onderwijs Zwolle de beslissing tot het sluiten van het Turfschip al in 2006 naar buiten is gebracht, zonder dat de gemeenteraad zich heeft kunnen uitspreken over een eventuele sluiting;
• Door het naar buiten brengen van het advies van OOZ de aanmeldingen voor de basisschool drastisch zijn teruggelopen;
• De democratische positie van de raad hierdoor is ondermijnt.
• Een verstrekkende beslissing, zoals het sluiten van een basisschool, een bijzonder emotionele aangelegenheid is voor de kinderen en ouders van een basisschool en eventuele andere betrokkenen.

Van mening dat;
• Het van belang is dat de raad eerst een besluit neemt op basis van een advies van OOZ alvorens dit besluit in openbaarheid wordt gebracht;
• Hierdoor een democratische besluitvorming kan plaatsvinden;
• Een adviserende rol van OOZ niet mag functioneren als een self-fullfilling prophecy.
• Een zuiver proces bij het sluiten van een basisschool van groot belang is, om zo te voldoen aan de behoeften en wensen van alle betrokkenen.

Draagt het college op;
• Om in de toekomst bij verstrekkende beslissingen (zoals het sluiten van een basisschool), eerst de raad (eventueel in een vertrouwelijke commissie) te consulteren, voordat OOZ verstrekkende beslissingen in openbaarheid brengt en een advies van OOZ gaat werken als een self-fullfilling prophecy.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie;
Tjitske Siderius

Teloorgang basisschool ‘Het Turfschip’
Brandbrief aan het college inzake 'Het Turfschip'

U bent hier