h

Schriftelijke vragen Korenmolen te Windesheim

21 juni 2007

Schriftelijke vragen Korenmolen te Windesheim

In Nieuwsbrief nummer 2 van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten van maart j.l. stond een artikel, waarin werd gemeld dat de Rijksdienst 32,9 miljoen uittrekt voor de restauratie van 56 rijksmonumenten. Onder de monumenten bevinden zich zowel woonhuizen, kerken, kastelen als molens. De 32,9 miljoen maakt onderdeel uit van de extra 97,5 miljoen die door het kabinet Balkenende tijdens Prinsjesdag 2005 beschikbaar werd gesteld voor monumentenzorg. Eigenaren hadden tot 1 september 2006 de mogelijkheid om hun restauratieplannen ter beoordeling aan de Rijksdienst voor te leggen. Helaas lezen wij in het artikel, dat geen enkel restauratieproject in Zwolle van deze subsidie kan gaan profiteren.

In november 2004 werd in de raad een motie aangenomen van het CDA, waarin de onderhoudssituatie van de Korenmolen in Windesheim werd aangekaart. In de motie werd aangegeven dat er ernstige constructiefouten in de kap aanwezig zijn, waardoor het functioneren van de molen in gevaar komt. De noodzaak van algehele restauratie was indertijd al aangetoond en de raad was het erover eens dat het van historisch en cultureel belang was om de enige in onze stad overgebleven korenmolen in goede staat te herstellen. Indertijd was er een restauratieplan in voorbereiding. Het dictum gaf het college de opdracht om alles in het werk te stellen om de restauratie van de molen uiterlijk in 2006 een aanvang te kunnen laten nemen. Het college gaf tijdens de vergadering aan hier werk van te gaan maken. Er staan 15 molens op de lijst die subsidie tegemoet kunnen zien, maar de Korenmolen in Windesheim wordt niet genoemd.

De SP is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons cultuur-historisch erfgoed. Mogelijkheden om Rijks- of derdengelden te verwerven moeten we daarbij vooral aanspreken.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de stand van zaken betreffende de restauratie van de Korenmolen te Windesheim:
1. Heeft de gemeente (een) verzoek(en) ingediend bij de Rijksdienst voor Monumenten om in aanmerking te komen voor bovengenoemde subsidiepot?
2. Zo ja, voor welke monumenten en met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?
3. Kan het college aangeven welke stappen zij heeft ondernomen tussen november 2004 en heden, om tegemoet te komen aan het dictum van de motie betreffende de windkorenmolen in Windesheim?
4. Eind 2004 was de staat van de kap van de molen al bijzonder slecht. Levert de kap op dit moment gevaar op voor het functioneren van de molen?
5. Het jaar 2007 is het jaar van de molen. Een goed moment om duidelijkheid te verschaffen voor de toekomst. Kunt u derhalve inzage geven in de restauratieplanning?

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Margriet Twisterling

U bent hier