h

Schriftelijke vragen inspraak bij het zwemwater

22 juli 2007

Schriftelijke vragen inspraak bij het zwemwater

In de Stentor van zaterdag 21 juli 2007 wordt in het artikel ‘Zwemmers voelen nattigheid’ beschreven dat de gebruikers van het Zwolse Therapiebad, onderdeel van het Hanzebad, zich zorgen maken over de nieuwe plannen van wethouder Cnossen inzake het zwemwater. Zij zijn tot dusverre nog niet betrokken geweest bij de planvorming en hebben ook nog geen gebruik kunnen maken van een inspraakprocedure. Er zijn diverse gebruikers van de huidige zwembaden (recreatief zwemmen, doelgroepen zwemmen, schoolzwemmen, verenigingen, therapiezwemmen e.d.) die allemaal andere wensen en behoeften hebben en daarom ook allemaal andere eisen stellen aan het nieuwe zwemwater.

De fractie van de SP Zwolle hecht aan een zorgvuldig proces, waarbij er ruimte is voor alle belanghebbenden. Dit betekent dat er duidelijk informatie naar alle betrokkenen, dus ook de gebruikers van de zwembaden, moet worden verstrekt. Daarnaast moeten er voor deze gebruikers voldoende mogelijkheden zijn om een visie te geven, die zij hebben over dit nieuwe voorstel, zodat de raad deze in overweging kan nemen.
Daarnaast blijft bij de SP de indruk achter dat er bij de totstandkoming van het voorstel samen met de partners met name gezocht is naar de synergie en efficiency effecten, waarbij het belang van de gebruikers ondergeschikt is.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over inspraak bij het voorstel over het Zwemwater in Zwolle.
1. Heeft het college de verschillende gebruikers van de huidige zwembaden geïnformeerd over het nieuwe voorstel over het Zwemwater? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college van plan om de gebruikers van het huidige zwemwater de gelegenheid te geven om hun visie te geven op het nieuwe voorstel (bijvoorbeeld via een inspraaknotitie), voordat deze in de raad wordt behandeld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke vorm?

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Tjitske Siderius

U bent hier