h

Schriftelijke vragen afhandeling subsidieverzoek artikel 1 Overijssel

23 augustus 2007

Schriftelijke vragen afhandeling subsidieverzoek artikel 1 Overijssel

De SP fractie ontving het bericht dat de feestelijke opening op 28 september van het kantoor in Zwolle afgelast is. Dit omdat de afhandeling van het subsidie verzoek over 2007 van Artikel 1 Overijssel (Voorheen Anti Discriminatie Bureau) niet heeft plaatsgevonden. Blijkens de informatie die ons is toegekomen blijkt dat de afhandeling van de subsidie aanvraag nog enige tijd in beslag zal nemen. Artikel 1 Overijssel ziet zich daardoor genoodzaakt de dienstverlening ten behoeve van burgers en instellingen voor de gemeente Zwolle te beperken.

De SP is van mening dat Artikel 1 uit de Grondwet een belangrijke basis biedt voor het tegen gaan van discriminatie. In dit artikel staat namelijk het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod geformuleerd. Het gelijkheidsbeginsel en het verbod van discriminatie zijn een van de meest fundamentele beginselen van onze rechtsorde.

Artikel 1 Overijssel had juist op dit moment zijn positie willen versterken en de dienstverlening naar de slachtoffers van discriminatie en racisme willen verbeteren. Daarom hebben zij inmiddels aan de Papenstraat 4 een dependance betrokken en nieuw personeel aangesteld voor de regio IJsselland. De SP betreurt het dat het subsidieverzoek nog niet is afgehandeld.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de afhandeling van het subsidieverzoek over 2007 van Artikel 1 Overijssel (Voorheen Anti Discriminatie Bureau).

1. Is het college met ons van mening dat subsidieverstrekking in deze van groot belang is?
2. Wat is de reden waarom de subsidieaanvraag inzake Artikel 1 Overijssel niet is afgehandeld?
3. Is het college bereidt deze aanvraag met voorrang in behandeling te nemen? Zo nee waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Tjitske Siderius

U bent hier