h

Schriftelijke vragen gift van wethouder aan De Librije

15 augustus 2007

Schriftelijke vragen gift van wethouder aan De Librije

In de Stentor van 15 augustus 2007 wordt melding gemaakt van het feit dat de gemeente Zwolle twee ton in het hotelplan van toprestaurant De Librije wil steken. De eigenaren zijn bezig met een verbouwing van de oude gevangenis ‘Het Spinhuis’op het Noordereiland tot een luxe hotel-restaurant met kookschool. De reden van wethouder Witbraad om twee ton in het hotelplan te steken is dat zij gemeend heeft een gebaar te moeten maken, om de waardering van de gemeente Zwolle te laten blijken voor wat deze ondernemers als particulieren voor de stad doen. Bij de verbouwing van het Spinhuis zijn zij namelijk buiten andere subsidieregelingen gevallen. In feite geeft de wethouder De Librije een voorkeursbehandeling. Immers, De Librije valt buiten de geldende regels en dus buiten de subsidieregelingen. Andere organisaties die buiten de geldende regels vallen ontvangen ook geen twee ton van de gemeente Zwolle. Overigens had de wethouder ook kunnen kiezen voor een lening in plaats van een schenking.

De SP heeft met verbazing het artikel in de Stentor gelezen en vraagt zich af waarom de wethouder nu juist heeft gekozen voor commercieel hotelplan, terwijl diverse sociaal maatschappelijke organisaties geen subsidie konden ontvangen van de gemeente Zwolle. Een paar maanden geleden wilde wethouder Witbraad geen subsidie geven aan het festival De Stad als Theater, welke toegankelijk is voor alle doelgroepen in de Zwolse samenleving. Het hotelplan van De Librije heeft echter een zeer beperkte doelgroep en is zeker niet toegankelijk voor alle doelgroepen in de Zwolse samenleving. Het is daarom voor de SP onvoorstelbaar dat de gemeente zomaar twee ton aan een particuliere ondernemer schenkt, terwijl maatschappelijk organisaties, die bijzonder belangrijk werk doen voor onze samenleving geen subsidies ontvangen. Een voorbeeld hiervan is de subsidie voor het machinemuseum, die wethouder Witbraad niet wilde continueren, terwijl het ging om het industriële erfgoed van Zwolle. Daarnaast heeft de Stichting Humanitas ook nog steeds geen zekerheid gekregen van dit college over de subsidie voor de taalondersteuning aan anderstaligen.

Het college was van plan om in de huidige collegeperiode een sociale koers te gaan varen. Het investeren van twee ton in het hotelplan van De Librije getuigd echter niet van een sociale koers. De SP roept de wethouder op om deze twee ton te investeren in sociaal maatschappelijke projecten in de stad en de schenking aan De Librije in te trekken.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de twee ton die de gemeente Zwolle in het hotelplan van toprestaurant De Librije wil steken.
1. Wat is de reden dat de wethouder twee ton wil schenken aan het commerciële hotelplan van De Librije?
2. Daarom heeft de wethouder gekozen voor een commercieel hotelplan, terwijl er diverse maatschappelijke organisatie zijn, die geen subsidie ontvangen van de gemeente Zwolle?
3. Is de wethouder van mening dat De Librije een belangrijkere rol heeft in de Zwolse samenleving dan de sociaal maatschappelijke organisaties in onze stad? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
4. Is de wethouder van plan om aan de oproep van de SP gehoor te geven en deze schenking aan De Librije in te trekken? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,
Tjitske Siderius

U bent hier