h

Schriftelijke vragen functie wijkcentrum Zwolle Zuid

11 september 2007

Schriftelijke vragen functie wijkcentrum Zwolle Zuid

Het wijkcentrum in Zwolle Zuid ‘de Pol’ is getransformeerd tot een dienstencentrum. Daardoor is de functie van ontmoetingscentrum verdwenen. Travers is van mening dat de behoefte aan een dergelijke functie in een wijkcentrum nihil is geworden. Toch blijkt dat deze behoefte wel degelijk bestaat. Vooral ouderen ervaren het als een gemis dat er geen activiteiten meer worden georganiseerd en er geen mogelijkheid is tot het drinken van een kopje koffie met elkaar.

De SP is van mening dat sociale verbanden op allerlei manieren moeten worden versterkt en mogelijk moeten worden gemaakt. Een wijkcentrum is er niet alleen om diensten te verlenen, maar juist om elkaar te ontmoeten. Een wijkcentrum is niet een vooruitgestoken post van het stadskantoor, maar een plek van, voor en door de wijkbewoners. De SP zet dan ook vraagtekens bij de handelswijze van Travers.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de functie van het wijkcentrum ‘De Pol’ in Zwolle Zuid.

  1. Is het college met ons van mening dat de sociale banden in de wijken moeten worden versterkt en mogelijk moeten worden gemaakt? Zo nee, wat is daarvan de reden?
  2. Deelt het college met ons de mening dat een wijkcentrum naast een dienstencentrum ook een ontmoetingscentrum moet zijn, zodoende dat de sociale cohesie in een wijk en stad wordt vergroot? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereidt om in het geval van Wijkcentrum ‘De Pol’ in Zwolle Zuid te zoeken naar een mogelijkheid om de ontmoetingsfunctie terug te brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,

Tjitske Siderius

U bent hier