h

De ondersteuning en begeleiding van het Turfschip

4 oktober 2007

De ondersteuning en begeleiding van het Turfschip

Tijdens de behandeling op 11 juni 2007 van het raadsvoorstel over de sluiting van openbare basisschool het Turfschip is er een motie door de raad aangenomen over het opnemen van ondersteuning en begeleiding voor de kinderen en ouders van Het Turfschip bij de overgang naar een nieuwe school. Daarbij moest de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip worden betrokken bij de invulling van de ondersteuning en begeleiding naar deze andere school.

De reden voor deze motie was dat er in het voorstel geen expliciete aandacht werd besteed aan begeleiding en ondersteuning van de kinderen en de ouders van Het Turfschip bij een overstap naar een andere school. Daarnaast is de opheffing van Het Turfschip een bijzonder emotionele aangelegenheid voor zowel de kinderen als de ouders. Een gedegen ondersteuning en begeleiding van deze belangrijke overstap is daarom noodzakelijk om te kunnen beoordelen of elk kind op de juiste plek terecht komt. Ook kan bij goede begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk uitval van kinderen worden voorkomen;

Na contacten met de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip blijkt dat deze werkgroep tot op heden niets heeft gehoord van de gemeente Zwolle of OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle) aangaande de ondersteuning en begeleiding. Het is nu oktober 2007. In september 2007 zijn de eerste leerlingen reeds overgestapt naar een andere school. Het lijkt erop dat de motie niet door het college (danwel OOZ) is uitgevoerd.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  • Heeft het college de aangenomen motie op 11 juni 2007 uitgevoerd? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?
  • Waarom is er na de raadsvergadering van 11 juni 2007 geen contact meer geweest tussen de Werkgroep Toekomst OBS het Turfschip en de gemeente Zwolle (of OOZ) over dit onderwerp?
  • Is het college bereid om zo spoedig mogelijk aan deze motie uitvoering te geven? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;
Tjitske Siderius

U bent hier