h

Fietsparkeerplaatsen Westerlaan

15 oktober 2007

Fietsparkeerplaatsen Westerlaan

Het oplossen van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station is een onderwerp waar de fractie van de SP zwolle regelmatig aandacht voor vraagt. De SP betreurt de sluiting van het postkantoor aan de Westerlaan omdat hierdoor het voorzieningen niveau in een deel van de stad afneemt. De SP kiest er juist voor belangrijke voorzieningen zoals postkantoor ook in de wijk te hebben. Maar de sluiting is een feit en niet meer terug te draaien. Door de sluiting doet zich wel een gelegenheid voor om het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station te kunnen oplossen. Daarom heeft onze fractie de gemeente hierover vragen gesteld.

Geacht college,

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over gebruik parkeerplaats voormalig postkantoor Westerlaan .

Onlangs heeft TNT bekend gemaakt dat zij het postkantoor aan de Westerlaan heeft opgeheven. Het postkantoor op deze locatie beschikte over een autoparkeerplaats voor klanten en personeel. Door het vertrek van het postkantoor komt deze autoparkeerplaats leeg te staan.

In dit zelfde gebied is een tekort aan parkeerplaatsen voor de fiets. Door de vrijvallende ruimte te gaan gebruiken als fietsparkeerplaats kan volgens onze fractie een mogelijk stijging van de verkeer- en parkeerdruk richting het postkantoor in de binnenstad worden gecompenseerd door het verlichten van de fietsparkeerdruk bij het station.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  • Is de gemeente bereid om met de eigenaar van het parkeerterrein in gesprek te treden over het gebruik van de autoparkeerruimte als fietsparkeerruimte? Zo nee, waarom niet
  • Welke acties heeft de gemeente tot op heden zelf genomen het reeds eerder geconstateerde te kort aan fietsparkeerplaatsen terug te dringen?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Edwin Koster

U bent hier