h

Initiatiefvoorstel Armoede Effect Rapportage

11 oktober 2007

Initiatiefvoorstel Armoede Effect Rapportage

De gemeente Almelo heeft een aantal jaar geleden als eerste gemeente in Nederland een Armoede Effect Rapportage (AER) ontwikkeld. Bij alle beleidsbeslissingen wordt in kaart gebracht welke effecten de besluiten hebben voor mensen met een laag inkomen. Deze AER moet de gemeenteraad een beter inzicht geven welke gevolgen beleidsbeslissingen hebben voor het vrij besteedbare inkomen, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van voorzieningen en het toekomstperspectief van mensen met een laag inkomen. De AER is een hulpmiddel om te komen tot een integraal lokaal armoedebeleid.

Tot op heden bevatten de raadsvoorstellen van het college in Zwolle geen informatie over de consequenties van een voorstel voor bepaalde groepen in de samenleving. Echter, op basis van dergelijke informatie kunnen de raadsleden tot een afweging komen om besluiten wel of niet goed te keuren. Rekening houdend met welke gevolgen ze wel of niet voor hun rekening nemen.

Dit initiatiefvoorstel van de SP omvat de invoering van een AER (een toetsingskader) waarin nader wordt ingegaan op de gevolgen van raadsbesluiten voor mensen met een minimuminkomen. De gemeenteraad kan dan voorafgaand aan alle wezenlijke beleidsbeslissingen nagaan wat de gevolgen zijn van een besluit voor het vrij besteedbare inkomen, voor het welbevinden en voor het toekomstperspectief van mensen met een minimuminkomen.

Aan de hand van een inhoudelijke en/of financiële toetsing kan er worden nagegaan of het raadsvoorstel directe gevolgen heeft voor minima of voor het netto besteedbaar minimuminkomen of gevolgen heeft op andere relevante beleidsgebieden, zoals de aanwezigheid/toegankelijkheid van voorzieningen, maatschappelijke participatie, gezondheidszorg en hulpverlening, preventief jeugdbeleid (werk, onderwijs en huisvesting), aanwezigheid en prijs openbaar vervoer, leges, belastingen e.d. In elk raadsbesluit kan een paragraaf worden opgenomen waarin de uitkomsten van deze toetsing worden vermeld.

De AER kan bevorderen dat ambtenaren expliciet nadenken over eventuele consequenties van voorstellen. Het gaat hierbij om een integrale afweging. Met name bij besluiten die buiten het minimabeleid liggen kan een AER een meerwaarde hebben. Een aantal raadsvoorstellen kunnen op voorhand van de AER worden uitgesloten, omdat het niet de bedoeling is dat een beleidsmedewerker bij een voorstel dient aan te geven waarom het voorstel niet relevant is voor minima.

De uitvoering van dit voorstel heeft, naast de gevolgen voor de arbeidsinzet, geen financiële gevolgen. De extra middelen in de vorm van arbeidsinzet zijn de moeite waard, omdat het de kwaliteit van het beleidsproces ten goede komen. Het is niet de bedoeling dat dit initiatiefvoorstel verzandt in onnodige bureaucratie. Een praktisch toepasbaar toetsingskader is daarom noodzakelijk.

Voorstel:

  • Bij alle belangrijke besluiten van de gemeenteraad een Armoede Effect Rapportage te laten maken door invoering van een toetsingskader;
  • In elk raadsbesluit een paragraaf op te nemen voor ‘maatschappelijke effecten’ waarin de uitkomsten van de toetsing worden vermeld.

Namens de SP fractie;

Tjitske Siderius

Initiatiefvoorstel Armoede Effect Rapportage

U bent hier