h

Vervoer van gehandicapten

29 oktober 2007

Vervoer van gehandicapten

In de Stentor van zaterdag 27 oktober 2007 stond een artikel over het vervoer van gehandicapten. Dit artikel gaf weer dat er te veel en te vaak iets mis gaat in het vervoer van gehandicapten.

De Regionale Federatie van Ouderverenigingen IJssel – Vecht en Zuid West Overijssel heeft, in samenwerking met MEE, een onderzoek laten uitvoeren en in 4 dagen kwamen meer dan 130 klachten binnen. De klachten gingen over het te laat of te vroeg komen van taxi’s, de bejegening door chauffeurs en over de lange reistijden door combinatieritten. Ook het vervoer van gehandicapten in Zwolle komt in dit onderzoek voor. De Oudervereniging pleit dan ook voor de invoer van een keurmerk.

De SP is van mening dat voorzieningen die voor een speciale groep in het leven is geroepen optimaal dienen te zijn. Deze mensen moeten op een gelijkwaardige wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het is daarom van belang dat het vervoer voor deze speciale groep goed geregeld is.

De SP heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Bent u het met de SP eens dat voorzieningen optimaal dienen te zijn? Zo nee, waarom niet?
  2. Bent u op de hoogte van de uitkomst van het genoemde onderzoek? Zo ja, wat zijn de voornaamste klachten in Zwolle?
  3. Wat zijn de maatregelen die het college gaat treffen om deze klachten te verhelpen?
  4. Is het idee wat de Regionale Federatie van Ouderverenigingen, het in voeren van een keurmerk ook voor u een goede suggestie? Zo nee, waarom niet?

U bent hier