h

Nieuwe armoedenota - oude wijn in nieuwe zakken

26 november 2007

Nieuwe armoedenota - oude wijn in nieuwe zakken

Afgelopen maandagavond heeft de gemeenteraad het afsluitende debat over de vernieuwde armoedenota voor Zwolle gevoerd. Er waren maar liefst vier vergaderingen nodig om tot een afronding te komen. Het is dan ook geen eenvoudige zaak. De oorzaken voor armoede zijn divers net als de maatregelen die armoede moeten beperken of nog beter…oplossen. In 2005 bleek al dat Zwolle het slecht deed op het gebied van armoede. Waar andere gemeenten al lang een veel ruimhartiger beleid voerden bleef de gemeente Zwolle ver achter op de armoedemonitor. De gemeente Zwolle scoorde onder andere slecht door de lage toetsnorm die zij hanteerde. Hoog tijd dus voor verandering!

Toetsnorm
Als je gebruik moet maken van de bijstand, heb je geen vetpot, daarom kun je onder voorwaarden extra inkomensondersteuning krijgen. In een gezin wordt het hierdoor iets eenvoudiger om kinderen lid te laten zijn van (sport)vereniging en zo zijn er meer regelingen. De norm om in aanmerking te komen was in Zwolle een gezinsinkomen van 105% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is vastgesteld op het bijstandsniveau. Wanneer je een baan hebt en minder dan 105% van het bijstandniveau verdiend kan je aanspraak maken op allerlei regelingen. Andere gemeenten gebruikten een hogere norm en scoorden daarom ook beter in de armoedemonitor. De SP heeft gepleit voor verhoging van de toetsnorm omdat bleek dat mensen op dat sociaal minimum het gewoon slecht hadden. Dat is strijdig met één van onze basiswaarden namelijk menswaardigheid. Tevens bleek dat het geld dat beschikbaar was voor bijzondere bijstand niet werd gebruikt. Het bleef over, jaar naar jaar! Dat is natuurlijk waanzin, daarom heeft de SP de wethouder jaren achter elkaar gevraagd om dit te veranderen. Eindelijk is dan de toetsnorm verhoogd naar 115%, en een aantal regelingen zijn uitgebreid. Maar het nieuwe armoede beleid is toch ook veel oude wijn in nieuwe zakken.

Inkomenshulp en bejegening
Echt nieuw is dat er actiever door de gemeente gekeken of er inkomenshulp geboden kan worden. Met andere woorden, heb je recht op iets dan wordt je daar op gewezen en wordt je gehopen om het te krijgen. Daarnaast gaat de gemeente Zwolle proberen de bejegening te veranderen ten opzichte van mensen met een uitkering. Van wantrouwen naar vertrouwen. De SP heeft gevraagd om begrippen als maatwerk, communicatie en individuele benadering hoog in het vaandel te dragen. Allemaal punten waarop de SP in het verleden, soms forse kritiek heeft geuit. De verhalen die onze hulpdienst bereikten waren dan ook niet best. Het beleid gaat nu wijzigen en de praktijk zal moeten bewijzen dat het beter wordt.

De SP zal scherp toezien op de uitvoering en de wethouder voorzien van voorbeelden als het niet goed gaat en suggesties ter verbetering leveren. Want bestrijden van armoede vraagt een blijvende inzet …. van ons allen !

armoede is meer dan 115 procent

U bent hier