h

Vervolgbrief onaangekondigde huisbezoeken

1 november 2007

Vervolgbrief onaangekondigde huisbezoeken

In september 2007 heeft de SP in Zwolle vragen aan het college gesteld over de onaangekondigde huisbezoeken van de sociale dienst (kijk hier). In oktober mocht de SP een antwoord ontvangen, maar deze was erg karig en onvolledig (kijk hier). Reden genoeg voor de SP om opnieuw vragen over de onaangekondigde huisbezoeken te stellen. Want waarom wil het college de SP geen openheid van zaken geven? De brief van de SP vind u hieronder.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de huisbezoeken van de sociale dienst van de gemeente Zwolle. Helaas heeft de fractie van de SP moeten constateren dat de beantwoording van onze schriftelijke vragen bijzonder karig en algemeen zijn beantwoord, terwijl de vraagstelling vrij specifiek was. De SP is daarom ontevreden met de beantwoording door het college en hoopt dat het college ons alsnog meer duidelijkheid kan geven over het betreffende onderwerp.

In onze schriftelijke vragen van september 2007 heeft de SP uitgebreid beargumenteerd waarom wij van mening zijn dat onaangekondigde huisbezoeken alleen kunnen plaatsvinden als er een concreet en onderbouwd vermoeden van fraude aanwezig is. In uw beantwoording wordt aangegeven dat onaangekondigde huisbezoeken alleen kunnen plaatsvinden als er een gegrond vermoeden bestaat dat de door de uitkeringsgerechtigde aangegeven woon- en leefsituatie niet in overeenstemming met de werkelijkheid is. Een argumentatie of onderbouwing van deze mening mist helaas.

Daarnaast wordt aangegeven dat het niet strikt noodzakelijk is dat deze onaangekondigde huisbezoeken door een sociaal rechercheur worden afgelegd. Het één en ander is afhankelijk van de aard en het vermoeden en de inschatting van de periode waarin de vermoedelijke fraude heeft plaatsgevonden. Echter, wederom ontbreekt een duidelijke argumentatie voor deze keuze/mening.

In uw beantwoording geeft u aan dat het aantal huisbezoeken in 2006 niet geregistreerd is.

Dit is ernstig, aangezien in het huisbezoekenprotocol van de gemeente Zwolle staat beschreven dat er van elk huisbezoek een rapportage moet worden geschreven door de consulent. In deze rapportage wordt duidelijk aangegeven of belanghebbenden hebben meegewerkt of juist niet. Welke afspraken er zijn gemaakt en dergelijke. Dit rapport maakt deel uit van het dossier van de belanghebbende en kan desgewenst ingezien worden. Daarnaast is de sociaal rechercheur op grond van de opsporingsbevoegdheid verantwoording schuldig aan de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef van de Politieregio IJsselland. De SP kan zich daarom niet voorstellen dat er op geen enkele manier kan worden achterhaald hoeveel huisbezoeken er in 2006 zijn afgelegd.

Tot slot geeft u aan dat er vanaf 2007 179 huisbezoeken zijn afgelegd. Dit betroffen volgens u allemaal onaangekondigde huisbezoeken en was er een vermoeden aanwezig dat de woon- en leefsituatie niet in overeenstemming was met de gegevens die bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend waren. De SP heeft gevraagd om een uitsplitsing van alle huisbezoeken naar het soort huisbezoek. Daarbij ging het ons om een uitsplitsing naar de volgende drie categorieën:

  1. Een huisbezoek als onderdeel van de dienstverlening
  2. Een huisbezoek als controlemiddel
  3. Een huisbezoek bij lichte/geringe vermoedens van fraude (tot €6.000)

Ook wil de SP graag weten of het aangekondigde of onaangekondigde huisbezoeken waren.

Dit brengt de fractie van de SP tot de volgende vragen:

  1. In uw beantwoording wordt aangegeven dat het opgestelde protocol in 2002 wordt aangepast naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Wordt dit nieuwe protocol nog aan de raad voorgelegd? Zo ja, wanneer kan de raad een voorstel verwachten? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u de fractie van de SP een argumentatie of onderbouwing geven van uw mening dat onaangekondigde huisbezoeken alleen kunnen plaatsvinden als er een gegrond vermoeden bestaat dat de door de uitkeringsgerechtigde aangegeven woon- en leefsituatie niet overeenkomstig de werkelijkheid is? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven waarom uw mening inzake de onaangekondigde huisbezoeken, zoals benoemd in uw beantwoording, niet op deze wijze is opgenomen in het huisbezoekenprotocol van de gemeente Zwolle? Bent u van plan dit in het huisbezoekenprotocol te wijzigen?
  4. Kunt u de fractie van de SP een argumentatie geven waarom het niet strikt noodzakelijk is dat de onaangekondigde huisbezoeken door een sociaal rechercheur worden afgelegd? Zo nee, waarom niet?
  5. Volgens het huisbezoekenprotocol moet van elk huisbezoek een rapportage worden gemaakt. Toch geeft u aan dat niet het aantal huisbezoeken in 2006 niet zijn geregistreerd. Echter een belanghebbende kan wel aanspraak maken op deze rapportage. Daarnaast moeten de huisbezoeken afgelegd door de sociaal rechercheur worden verantwoord aan de Hoofdofficier van Justitie en de Korpschef van de Politieregio IJsselland. Waarom handelt Sociale zaken en Werkgelegenheid in strijd met haar eigen opgestelde protocol huisbezoeken? En ziet u nog mogelijkheden om de aantallen huisbezoeken over 2006 te achterhalen?
  6. Kan het college de SP een overzicht over 2007 overhandigden van het aantal huisbezoeken, uitgesplitst naar soort met daarnaast de problematiek(en) van de afgelegde huisbezoeken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,

Tjitske Siderius

Beantwoording college
brief onaangekondigde huisbezoeken

U bent hier