h

SP pleit voor Meijer-norm in Zwolle

8 mei 2009

SP pleit voor Meijer-norm in Zwolle

Vandaag presenteert de SP vijf voorstellen waarmee topinkomens van bestuurders bij (semi)publieke instellingen in Zwolle kunnen worden voorkomen en eventueel aangepakt. De partij is van mening dat juist bij instellingen in de (semi)publieke sector, die grotendeels worden bekostigd door belastinggeld, een sober beloningsbeleid past. Voor de SP zijn daarom een moreel appel en vrijblijvende gedragscodes onvoldoende. De SP pleit daarom voor het instellen van een Meijer-norm in Zwolle, niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het stadsbestuur stelt voor om instellingen in de publieke sector maximaal het salaris van de minister-president te geven. Het besturen van ons land is natuurlijk van een hele andere orde dan het besturen van bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening in Zwolle. De SP vindt daarom dat er niet moet worden gekozen voor de Balkenende-norm, maar voor een Meijer-norm. Niemand die werkt voor de publieke zaak in Zwolle verdient meer dan de burgemeester. Een burgemeester in een stad als Zwolle verdient jaarlijks tussen de € 90.000 en € 110.000.’

Verder pleit de SP ervoor om prestatiebeloning in de vorm van bonussen, aandelen en vertrekregelingen af te schaffen. Deze extra beloningen ontmoedigen investeringen in duurzaamheid en stabiliteit op de langere termijn, omdat die ten koste gaan van het resultaat op korte termijn. Ook wil de SP dat er een koppeling komt tussen de lonen van de top en de rest van de organisatie. Door de topinkomens onder CAO te brengen, blijft er een koppeling bestaan tussen de hoogste en laagste inkomens in een organisatie.

Siderius: ‘In Nederland is er een groeiende verontwaardiging over de alsmaar stijgende inkomen in de semi- en publieke sector. Het stadsbestuur ziet – gelukkig – de noodzaak in van een beloningsbeleid voor instellingen in de (semi-)publieke sector. Wat de SP betreft bevat de notitie van het college te weinig daadkracht. Er wordt letterlijk aangegeven dat het mogelijk blijft dat iemand een beloning ontvangt in strijd met het eigen beleid. De notitie is daarmee meer symboolpolitiek en een verzameling mooie voornemens, dan een concrete uitwerking.'

Bovendien wil de SP dat de ondernemingsraden een instemmingsrecht krijgen over beloningen van topbestuurders. Het moet niet gaan om een vrijblijvend advies, maar om een goedkeuring of veto. Werknemers hebben er belang bij dat de organisatie wordt geleid door capabele mensen. Werknemers hebben goed zicht op of een bedrijf goed en toekomstgericht geleid wordt. Ook moeten de beloningen van bestuurders van (semi)publieke partijen in Zwolle openbaar worden gemaakt. Dit zorgt voor een transparant beloningsbeleid en geeft vertrouwen.

Klik hier voor de notitie 'Over de top - beloningsbeleid op lokaal niveau'

U bent hier