h

Begroting 2011: geen bezuinigingen op beschaving

12 november 2010

Begroting 2011: geen bezuinigingen op beschaving

De fractie van de SP heeft vandaag bij de begrotingsbehandeling gepleit voor meer geld voor leerlingenvervoer en een betere besteding van de reïntegratiegelden. Daarnaast heeft de partij voorgesteld om te bezuinigen door de gemeente minder externe inhuur te laten doen, de reserves niet verder te laten stijgen en te korten op de subsidie voor het citycentrum. Verder is er aandacht gevraagd voor de grote problemen bij de sociale werkvoorziening, de tekorten bij de wijkcentra en de oneerlijke verdeling van middelen daarvoor, en de onzekere toekomst van het HCO. Ronduit schokkend was dat wethouder Van As niet leek te weten wat voor consequenties de grote bezuinigingen op de schuldhulpverlening lijken te gaan hebben.

Zie hieronder het betoog van de SP:

Voorzitter, college, raadsleden en overige aanwezigen,

Aan het begin een verdiend compliment van de SP. Driemaal heb ik in de vorige collegeperiode een voorstel ingediend om bij aanbestedingen voorwaarden op te nemen die zorgen voor een hogere inzet van werknemers van de sociale werkvoorziening. En zowaar, in de eerste begroting met de VVD kiest het college om dit voorstel over te nemen. We zien dus dat de VVD het verschil maakt in het college. Grandioos. Zeker aangezien de VVD altijd tegen ons voorstel heeft gestemd. Mijn fractie vraagt zich overigens wel af hoe serieus het stadsbestuur zichzelf neemt nu er bij de aanbesteding van het parkeerbeheer 5 mensen van de sociale werkvoorziening zijn ontslagen. Mensen die graag bij het bedrijf wilden blijven werken. Tussen droom en daad zit dus nog wel wat verschil bij dit college.

Voorzitter, ik wil het vandaag hebben over de wijkcentra, de sociale werkvoorziening, schuldhulpverlening, de wijkaccommodaties, het leerlingenvervoer. Het Historisch Centrum Overijssel, integratieprojecten, Attero en Citycentrum.

Wijkcentra

Voor veel wijkcentra is het lastig om het hoofd boven water te houden. Bij de meeste wijkcentra gaat het al tijden niet zo goed. Er is een chronisch tekort aan geld. De gemeentelijke subsidie is onvoldoende om tekorten aan te vullen. De beheerders van de wijkcentra lopen op hun tenen om de zaak goed draaiende te houden. Vorig jaar bij de begrotingsbehandeling werd er incidenteel geld vrijgemaakt voor de tekorten bij de wijkcentra van Travers. Incidenteel is eenmalig. Dit jaar is er echter weer 30.000 vrijgemaakt om de tekorten bij de wijkcentra van Travers aan te vullen. Gemiddeld krijgt een zelfstandig wijkcentrum rond de 30.000 euro subsidie op jaarbasis. Travers krijg meer dan 5 ton voor 5 wijkcentra. Hoe kan het dat Travers nog meer geld krijgt om de exploitatie rond te krijgen, terwijl u de zelfstandige wijkcentra op een houtje laat bijten?

Sociale werkvoorziening

Helaas moeten we constateren dat ook in Zwolle mensen met een arbeidsbeperking de rekening van de crisis moeten gaan betalen. Er waren al grote tekorten bij de Wezo vanwege slecht beleid, nu zet ook het Rijk ons nog eens op ransoen. Mensen met een arbeidsbeperking moeten straks inkomen gaan inleveren en er gaan 30.000 banen in de sociale werkvoorziening verloren. Dat is ook in Zwolle merkbaar: een wachtduur van 4 jaar, minder begeleiding naar reguliere werkgevers, een plaatsingsstop, minder geld voor mensen op de wachtlijst. De SP vind het triest dat deze mensen de rekening van de crisis moeten gaan betalen, terwijl een ex-directeur zijn salaris twee jaar krijgt doorbetaald. Dat is stelen van de armen en het geven aan de rijken.

De SP weigert eraan mee te werken dat meer mensen achter de geraniums komen te zitten en in armoede belandden. Wij vragen het college om te protesteren tegen deze foute plannen, maar ook om naarstig op zoek te gaan naar geld, zodat de begeleiding naar reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking blijft bestaan, net als budget om mensen op de wachtlijst te activeren. Dit college heeft als motto: participatie. U kunt het nu laten zien.

De SP heeft zelf overigens ook goede ideeën om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. U weet dat mijn partij niet enthousiast is over de commerciële re-integratiebedrijven. Mensen met een arbeidsbeperking worden van de één naar de ander gestuurd, zonder resultaat. Wij denken dat deze mensen een hele goede ambassadeur kunnen zijn voor zichzelf. Ons voorstel is om een deel van de re-integratiegelden weg te halen bij de commerciële re-integratiebureaus en deze in te zetten om bedrijven en organisaties tegemoet te komen voor de kosten van werkplekaanpassingen, begeleiding en scholing. Daarvoor dienen wij een voorstel in.

Schuldhulpverlening

Voorzitter, mijn partij maakt zich al enige tijd ernstige zorgen over de mensen die het hoofd niet meer boven water kunnen houden en schulden moeten maken. Sinds het uitbreken van de economische crisis is het aantal mensen die een beroep moeten doen op de schuldhulpverlening flink gestegen. Uit de begroting blijkt dat we dit jaar 2 ton minder budget te besteden hebben. Daarbij komt ook dat we de organisatie die het voorwerk voor de afdeling schuldhulpverlening doet ook nog eens korten met bijna 20.000 euro. Dat lijkt een flinke kaalslag. Uit de begroting klinkt geen enkele paniek over de schuldhulpverlening in Zwolle. Dat begrijpen wij niet en vragen daarom de wethouder om zijn mening. Mocht dit de realiteit zijn dan zal de SP op het noodalarm drukken en een voorstel indienen om de bestedingen op dit vlak in 2011 wat op te schroeven.

Leerlingenvervoer

De SP heeft veel klachten van ouders gekregen over de uitwerking van het nieuwe leerlingenvervoer. Dit betreft vooral het gebruik van opstapplaatsen, reistijden en gebrek aan begeleiding naast de chauffeurs. Mijn fractie ziet niet in hoe een chauffeur de bus kan besturen en tegelijkertijd op de kinderen kan letten. Deze kinderen gaan niets voor niets met dit vervoer. Zij verdienen aandacht en begeleiding. Het toppunt was een aantal weken geleden waarbij de vervoerder had bedacht om de wijziging van de opstaptijden via een briefje aan de kinderen te laten weten! Het is duidelijk dat deze vervoerder zich geheel niet heeft ingeleefd in de doelgroep, nauwelijks weet wat er speelt. Het is heel dom om deze signalen te negeren, omdat het gezinnen, kinderen en ouders in grote problemen brengt. Mijn fractie krijgt diverse signalen dat ouders de kinderen liever zelf naar school brengen met alle consequenties van dien. De SP wil wél graag aan de problemen van deze ouders tegemoet willen komen. Daarom zullen wij een amendement indienen om structureel een ton extra in te zetten voor leerlingenvervoer. Hierbij willen we het college de opdracht geven in samenspraak met ouders en de vervoerder de ergste knelpunten op te lossen.

Historisch Centrum Overijssel

De SP maakt zich grote zorgen over de toekomst van het Historisch Centrum Overijssel. Onderdeel van de Rijksbezuinigingen is een korting van 25% op de historische centra. Dat is een verschrikkelijk slecht idee. Een volk dat zijn verleden niet kent is gedoemd dezelfde fouten te maken. Bezuinigen op het gebouw of op het archief zijn nauwelijks mogelijk, waardoor overblijft een reductie van personeel, beperken van de openingstijden en het schrappen van projecten. Omdat deze bezuiniging pas in 2012 plaatsvindt - er vanuit gaande dat het kabinet er dan nog zit - hebben wij hiervoor geen wijzigingsvoorstel voor de begroting. Wel roepen wij het college per motie op om voor de begroting van 2012 te komen met een voorstel om de bezuinigingen van het Rijk (deels) te compenseren. En misschien een persoonlijke anekdote hoe leuk het HCO eigenlijk is: vorig jaar stond opeens wethouder Cnossen op zaterdagmiddag voor mijn deur. Dat was schrikken. Hij was aan het klussen bij zijn dochter die een huis bij mij in de straat had gekocht. Hij kwam wat foto’s brengen van de straat uit de jaren ’30. Het bewijst ook maar weer eens dat het verleden mensen ook kan binden.

Integratieprojecten

Met pijn in het hart vraagt de SP opnieuw aandacht voor het project anderstaligen. Door het enorme succes van het project blijft het aantal cursisten stijgen. De taalondersteuning heeft een duidelijke meerwaarde heeft voor de deelnemers, vooral op het gebied van het aanleren van de Nederlandse taal, maar ook op het gebied van sociale contacten en Nederlandse gewoonten, tradities en cultuur. Het project is ontstaan doordat er na voltooiing van een inburgeringcursus weinig mogelijkheden zijn om te oefenen in de Nederlandse taal. Deelnemers kunnen daarom gemakkelijk terugvallen op de eigen taal wat de integratie belemmerd. Enige tijd geleden hebben we een hoorzitting georganiseerd om te kijken hoe we de diverse taalprojecten beter konden stroomlijnen. Na de hoorzitting hebben we nooit meer wat vernomen van de wethouder op dit gebied, totdat de stilte werd verbroken met het bericht dat het project opnieuw geen bijdrage krijgt. Opnieuw dienen we een voorstel in.

Attero

Tot onze verbazing zag mijn fractie in de begroting de intentie om de aandelen in afvalverwerkingbedrijf Attero, voorheen Essent Milieu, te verkopen. Wij zijn hiertegen. Iets belangrijks als duurzame afvalverwerking kan beter in overheidshanden blijven. De verkoop van Essent konden we helaas niet tegenhouden, laten we niet ook dit laatste deel bij het oud vuil zetten.

Citycentrum

Veel organisaties worden dit jaar door het stadsbestuur teleurgesteld, omdat zij minder of geen subsidie krijgen. Dat is heel vervelend, maar in bezuinigingstijden niet te vermijden. Wel moet de pijn op redelijke wijze verdeeld worden. Het lijkt ons dus dat het citycentrum, toch feitelijk in de eerste plaats een belangenvereniging van ondernemers, ook wel met wat minder geld af kan.

Investeren

Mijn fractie heeft bij de Perspectiefnota als enige partij tegen het investeringsprogramma met de Provincie gestemd. Wij vonden en vinden het teveel gericht op steen en staal en te weinig op mensen. Daarnaast staan er projecten in die wij als zinloze geldverspilling beschouwen, specifiek de Brug over de achtergracht en de Rode Torenbrug. Daarbij wil ik graag opmerken dat de geplande parkeergarage aan het Katworlderplein de komende jaren ons parkeerfonds geheel dreigt uit te putten. Een geheel aan onverstandige beslissingen dus. Desalniettemin zal mijn fractie niet bij deze begroting amendementen indienen om deze middelen anders in te zetten, omdat dat gezien de eerdere stemmingsuitslag zinloos is. Verder wil ik graag gebruik maken van dit moment om wethouder Berkhout te wijzen op zijn toezegging om bij een volgende ronde Investeren met Gemeenten te proberen middelen voor sociaal beleid van de Provincie binnen te halen. Wellicht kan de wethouder laten weten hoe het daarmee staat.

Verkeersknip

Sinds het collegeprogramma is gepresenteerd is het oorverdovend stil over de verkeersknip in Stadshagen. Waar de VVD dit thema nog als verkiezingspunt maakte, lijkt het onderwerp nu in de mottenballen te zijn gehangen. Wanneer is het onderzoek klaar? Wij hopen dat het proces geen vertraging oploopt. Graag wijs ik de raad op de motie die de SP samen met de Swollwacht fractie naar aanleiding van de discussie over het coalitieakkoord heeft ingediend, om in ieder geval uiterlijk in 2012 een definitieve beslissing over de knip te nemen. Toen vond een meerderheid van deze raad dit overbodig, maar als er inmiddels meer twijfelaars zijn dient de SP deze handgeschreven motie met alle plezier nogmaals in.

Tot slot

Tot slot: het zal u verbazen dat de SP in dit hele betoog met nog geen woord heeft gerept over de WMO. Aangezien wij hebben vernomen dat er binnenkort een meningsvormende debat zal plaatsvinden over de opinienota van het college, heeft mijn fractie besloten daar dit onderwerp uit te discussiëren.

Dank u wel namens de fractie.

Tjitske Siderius
Fractievoorzitter SP Zwolle

Wilt u het betoog in documentformaat hebben? Klik hier.

U bent hier