h

Motie onderzoek uitbreidingslocatie Haerst

20 november 2006

Motie onderzoek uitbreidingslocatie Haerst

De quickscan over het gebied ten noorden van de Vecht liet een aantal knelpunten zien waardoor het college besloot deze locatie niet verder te onderzoeken. Echter, locatie Vechtpoort kent ook een groot aantal knelpunten, waaronder de ontsluiting, toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook is het gebied qua authenticiteit het beschermen waard. De aanleg van wegen kan niet worden bekostigd uit de exploitatie, wanneer de wijk onder Berkum te klein van opzet wordt. Maar een grote wijk is een enorm belasting voor de wijk Berkum, die daarmee mogelijk haar eigen karakter verliest.

Als belangrijk knelpunt in Haerst werden de hoogspanningsmasten gezien die het gebied doorsnijden. Nu deze masten gaan verdwijnen, is dit geen obstakel meer. Indieners zijn van mening dat bij een intensieve bevolkingstoename beter kan worden gekozen voor een nieuw dorp bij de stad, met eigen voorzieningen. Wanneer gekozen wordt voor een gedifferentieerde woningbouw, kunnen hier zowel de sociaal-, midden- en hogere inkomens gehuisvest worden.
Voordeel is dan tevens, dat de discussielocaties (Stadsbroek, Dijklanden, IJsselvizier) niet meer te hoeven worden benut. De groene vingerstructuur blijft hiermee intact en voor alle wijkbewoners blijft het groen op korte afstand beschikbaar, waarmee de leefbaarheid is gediend.

De raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 20 november 2006, behandelend het voorontwerp structuurplan 2020.

Overwegende dat:
- Er nog een onderzoek wordt verricht naar de verwachtte bevolkingsgroei in Zwolle;
- Een mogelijke uitkomst kan zijn dat de bevolking groeit met meer dan 4.000 woningen tot 2020;
- De inbreidingslocaties lijken te stuiten op grote bezwaren;
- Er in het structuurplan gekozen wordt voor een grote uitbreidingslocatie onder Berkum;
- De verkeersontsluiting van deze wijk zowel bij een gering aantal woningen als een grote hoeveelheid woningen miljoenen euro’s kost;
- De middelen voor ontsluiting moeten worden verdient door de geplande woningbouw;
- De ontsluiting via de Ceintuurbaan en N35 onwenselijk is gezien de verkeersdruk op deze wegen;
- Berkum wordt ingesloten door A28 en spoorlijn hetgeen al veel geluidsoverlast met zich meebrengt;
- Een nieuwe randweg opnieuw geluidsbelasting zal veroorzaken en de luchtvervuiling in het gebied doet toenemen;
- Een brug over het watergebied en de uiterwaarden van de Vecht onwenselijk is vanuit bescherming van de natuurwaarden en het recreatiegebied;
- Er bij een quickscan naar de locatie Haerst is gesteld dat o.a. de aanwezige hoogspanningsmasten een beperking geven in het aantal te ontwikkelen huizen;
- Deze hoogspanningsmasten op termijn zullen verdwijnen vanwege het sluiten van de centrale Harculo;
- De locatie Haerst (Bomhofsplas) in de woonwatervisie als mogelijke woonlocatie wordt aangewezen;

Van mening dat:
- Het onderzoek naar de bevolkingstoename moet worden afgewacht;
- Er geen sprake van kan zijn om een gering aantal woningen te bouwen ten zuiden van Berkum in verband met de kosten voor aanleg van de ontsluiting;

Verzoekt het college:
- Bij een toename van 4.000 woningen of meer locatie Haerst opnieuw te overwegen als mogelijke uitbreidingslocatie in plaats van locatie Vechtpoort.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,
Edwin Koster
Margriet Twisterling

Bijdrage in de raadsvergadering Edwin Koster. (*.pdf)

U bent hier