h

SP doet vijf voorstellen voor verbetering WMO-vervoer

29 november 2009

SP doet vijf voorstellen voor verbetering WMO-vervoer

De fractie van de SP zal morgen tijdens de raadsvergadering vijf voorstellen aan de andere partijen voorleggen ter verbetering van het WMO-vervoer. Uit een onderzoek van de SP bleek in het voorjaar al dat er grote problemen zijn bij het WMO-vervoer, zoals lange wachttijden, gecombineerde ritten, een slechte comfort in de taxi’s en een slechte klachtenafhandeling. Wethouder Dannenberg (CDA) constateerde deze problemen ook, maar wil met de nieuwe aanbesteding geen maatregelen treffen. Dit noodzaakt de SP om deze maatregelen alsnog via de gemeenteraad af te dwingen.

Allereerst doet de SP het voorstel om de vervoerder op ritniveau af te rekenen. Op dit moment wordt de vervoerder niet afgerekend op de wachttijd van de klant, maar op de tijd die de klant in de taxi zit (ritduur). Hierdoor komt het voor dat de vervoerder de gebruiker lang laat wachten, maar de klant vervolgens wel binnen de gestelde tijd naar de gewenste locatie brengt. Zo;’n rit wordt in het systeem als ‘goed uitgevoerd’ geregistreerd, terwijl de gebruiker niet op tijd is, lang heeft moeten wachten en in sommige gevallen nadelige financiële consequenties ondervindt, omdat men niet op tijd op een afspraak is. De SP wil dat de vervoerder ook op de wachttijd wordt afgerekend. Daarnaast wil de SP dat de gebruiker voor alle financiële schade wordt gecompenseerd bij een gegronde klacht en de eigen bijdrage teruggestort krijgt.

Verder vraagt de SP van de Raad om een procedure van klachtenafhandeling te ontwikkelen, waarbij het uitgangspunt horen, wederhoren en een gedegen besluitvorming is. De partij pleit ervoor om de gebruikers na het indienen van een klacht door het vervoersbedrijf of de gemeente persoonlijk op de hoogte te stellen over de afhandeling van de klacht en de mogelijke vervolgstappen die daaruit voortvloeien. Ook vraagt de SP om in het bestek op te nemen dat de vervoerder zich houdt aan de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (VVR) en mag het WMO-loket van de gemeente aan gebruikers geen rolstoelen verstrekken die niet veilig kunnen worden vervoerd. Uit het rapport van Mobycon over het WMO-vervoer blijkt dat de gemeente niet altijd veilige rolstoelen verstrekt.

Bovendien wil de SP dat de begeleiders van de gebruikers van het WMO-vervoer gratis kunnen blijven meereizen. Wethouder Dannenberg wil dit schrappen uit het bestek, omdat de chauffeur volgens hem deze begeleiding op zich kan nemen. De SP voorziet grote problemen als de chauffeurs de taxi moet besturen en begeleiding moet bieden, met name bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit voorstel moet wat de partij betreft zo snel mogelijk van tafel.

Fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Mensen die vanwege een beperking niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, kunnen via de gemeente gebruik maken van het WMO vervoer. De SP vindt dit vervoer van groot belang, omdat de gebruikers door deze voorziening deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Vooral voor ouderen is het de schakel tussen actief blijven of vereenzamen. Het kan sociaal isolement voorkomen en stelt mensen in staat om actief te blijven. Er is een hoop mis en nu hebben we de kans om grote verbeterstappen te zetten. Ik hoop dat de Raad ook ziet dat het anders moet.’

Hier vindt u de motie over de begeleiding van gebruikers
Hier vindt u de motie over compensatie van de schade
Hier vindt u de motie over de klachtenprocedure
Hier vindt u de motie over de vervoerder afrekenen op ritniveau
Hier vindt u de motie over de verstrekking van rolstoelen

Klik hier voor het rapport ‘Op weg naar een beter WMO vervoer’
SP: WMO vervoer verdient stevige injectie

U bent hier