h
25 november 2012

SP: schrap forse verhoging zorgpremie voor mensen met een laag inkomen

Mensen met een laag inkomen die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de gemeente moeten in 2013 € 10 per maand per persoon meer gaan betalen aan zorgpremie. De SP wil dat er snel een streep wordt gezet door deze verhoging. 'Als elk dubbeltje telt, kan je niet zonder enige mededeling mensen € 120 per jaar meer aan zorgverzekering laten betalen', aldus SP -fractievoorzitter Tjitske Siderius. De SP wil weten wat de reden is van deze forse verhoging en hoe dit inkomensverlies voor mensen met een laag inkomen wordt gecompenseerd.

Lees verder
21 november 2012

Scholieren gaan op de foto met hun studieschuld

Maandag 19 november was ROOD, jong in de SP op het Carolus Clusius College en Talentstad in Zwolle. Daar konden scholieren op de foto met hun toekomstige studieschuld. “De PvdA en de VVD schaffen de basisbeurs af en voeren een schuldenstelsel in voor nieuwe studenten. Dit leidt ertoe dat studenten afstuderen met gemiddeld 30.000 euro schuld. Daar komen reiskosten nog bovenop, want de OV-kaart wordt ook verleden tijd,” aldus ROOD-woordvoerder Emma Ringelberg. “In plaats van goed onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, wordt het op deze manier een elite hobby.” In tegenstelling tot de enthousiaste scholieren reageerden de scholen fel op de actie van ROOD.

Lees verder
15 november 2012

SP zamelt kinderschoenen in tegen armoede

In Nederland groeien nog altijd honderdduizenden kinderen op in armoede. Ook in Zwolle zijn er gezinnen waar te weinig geld is voor dagelijks een gezonde maaltijd, schoolreisjes, nieuwe kleren of een verjaardagscadeautje voor vriendjes. De SP komt met een lokale en landelijke actie om armoede onder kinderen te bestrijden.

Lees verder
12 november 2012

SP: meer informatie over sloop en asbestsanering Zwolle-Zuid

De SP wil meer informatie over de sloop van huurwoningen in Zwolle – Zuid en de daarmee gepaard gaande asbestsanering. De huurwoningen van SWZ aan de Van Hogendorpware en de Van Hallware zijn onlangs gesloopt. Op dit moment is men bezig dezelfde type woningen aan de Kempenaerware te slopen. Opvallend is dat in alle gevallen eerst het dak wordt gesloopt en de sloop daarna tijdelijk wordt stilgelegd. Er verschijnen dan waarschuwingsborden voor asbestgevaar. Vervolgens loopt er één persoon enkele dagen in beschermde kleding (pak en volgelaatsmasker) in de buitenlucht om asbest verdachte delen op te rapen. De andere aanwezigen hebben geen beschermende kleding.

Lees verder
11 november 2012

Geen hogere eigen bijdragen daklozenopvang

De eigen bijdrage voor de daklozenopvang wordt niet verhoogd. Deze garantie heeft wethouder Vedelaar gegeven naar aanleiding van vragen van de SP. Uit een eerder besluit van het stadsbestuur bleek dat er onderzoek werd gedaan naar hogere eigen bijdragen. Tijdens de behandeling van de begroting voor komend jaar bleek dat dit besluit is ingetrokken.

Lees verder
11 november 2012

Succes SP: steekproef asbest openbaar

Wethouder Dannenberg gaat op initiatief van de SP de steekproef naar asbest in huurwoningen opvragen bij de woningbouwcorporaties en aan de gemeenteraad sturen. De SP vroeg eerder om een volledige asbestinventarisatie naar huurwoningen in Zwolle. In de steekproef zijn bewoners geïnformeerd over de asbest in de huizen die in hun omgeving in de steekproef vielen. Bewoners van huurwoningen hebben hierdoor geen zekerheid over asbest in de eigen huurwoning.

Lees verder
9 november 2012

SP blij met extra fietsenstallingen station

De fractie van de SP is blij met de toezegging van het college dat er op korte termijn 200 extra fietsenstallingen worden geplaatst bij het station aan de kant van de Van Karnebeektunnel. De SP, en met name jongerenorganisatie ROOD pleiten al jaren voor extra plekken om de structurele fietsenchaos rond het station aan te pakken. Eerder wist ROOD al een toezegging van 400 extra stallingsplekken binnen te halen, nu volgen 200 extra.

Lees verder
4 november 2012

SP niet blij met hoge eigen bijdrage daklozenopvang

De SP is bijzonder verbaasd over de invoering van een hogere eigen bijdragen voor de daklozenopvang. Daklozen moeten meer eigen bijdrage gaan betalen voordat zij opvang kunnen krijgen in de daklozenopvang ‘de Herberg’. De SP vreest meer overlast in de wijken, omdat daklozen de opvang zullen mijden. Daarbij helpt de extra korting van 10% op het inkomen van daklozen ook niet.

Lees verder
26 oktober 2012

SP vraagt af te zien van bouw woningen Staatsmanlaan

De SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft meer informatie gevraagd over de vertraging van de bouw van 7 woningen in de Staatsmanlaan. Door bezwaarschriften van de omwonenden en een eerdere uitspraak van de Raad van State is de bouw vertraagd. De SP wil weten of deze vertraging – ook gezien het verzet van omwonenden tegen de woningbouw - reden is om van de bouw af te zien.

Lees verder
11 oktober 2012

SP: stop geldverspilling aan VNG-jaarcongres

De SP roept wethouder Dannenberg op om te pleiten voor een veel soberder jaarcongres van de VNG. Het luxe tweedaagse congres zal komend jaar waarschijnlijk iets goedkoper worden, maar met kosten van 600 euro per bezoeker blijft het erg duur. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De belastingbetalers zullen voor al deze kosten moeten opdraaien. Zeker in een tijd waarop zoveel bezuinigd moet worden, is dit niet te verantwoorden. Door het congres op een vaste locatie te houden en het te beperken tot één dag kan er fors bespaard worden.’

Lees verder

Pagina's