h

Nieuws uit 2006

18 oktober 2006

Schriftelijk vragen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Lees verder
16 oktober 2006

Schriftelijke vragen aanbesteding WMO

In de Stentor van donderdag 12 oktober 2006 en vrijdag 13 oktober 2006 lazen wij dat er grote onrust heerst bij Icare en de medewerkers.
Dit omdat uw college heeft besloten Icare de thuiszorg niet te gunnen, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers. Tevens lazen wij dat uw college heeft gekozen voor de verhouding 60% prijs en 40% kwaliteit, terwijl in de Raadswerkgroep WMO juist anders is toegezegd, namelijk 60% kwaliteit en 40% prijs. Dit om kwaliteit van zorg voor de cliënten te waarborgen. De SP is van mening dat de kwaliteit in de thuiszorg voorop moet staan. Het gaat om zorg aan een groep kwetsbare Zwollenaren. Dat mag wat betreft de SP geld kosten.

Lees verder
16 oktober 2006

Grijs op Reis in Westenholte

SP Zwolle hield afgelopen zaterdag nog 1 keer de Grijs op Reis actie. Dit maal in de wijk Westenholte.

Lees verder
11 oktober 2006

Schriftelijke vragen uitvoering Wet op Uitgebreide Identificatieplicht

De SP doet onderzoek naar de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht die op 1 januari 2005 in werking is getreden. In juni dit jaar vernamen wij dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar betrekkelijk weinig mensen klagen. Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen, maar uiteindelijk is het moeilijk deze verhalen van mensen te verzamelen.
Om meer zicht op de uitvoering te krijgen willen wij nu proberen meer cijfers boven tafel te krijgen via vragen in zo veel mogelijk gemeenteraden aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van de Wet. Wij hopen dat de burgemeester als korpschef enig inzicht kan geven in de getallen die bij zowel politie als Openbaar Ministerie voor handen zijn.

Lees verder
9 oktober 2006

Düzgün Yildirim nummer 28 op kieslijst SP

Op zaterdag 7 oktober werd in het Muziekgebouw in Amsterdam de landelijke kieslijst voor de 2e Kamerverkiezingen op 22 november vastgesteld. Afdeling Zwolle had veel kritiek op de voorgestelde kieslijst door het Partijbestuur. De kritiek van Zwolle betrof 2 belangrijke zaken:
- De lijst is onvoldoende kleurrijk en vormt daarmee te weinig een afspiegeling van de samenleving;
- Er zijn onvoldoende kandidaten die het noorden en oosten van het land vertegenwoordigen.

Lees verder
9 oktober 2006

Motie luchtkwaliteit AA-landen

In het bestemmingsplan AA-landen wordt gesproken (pagina 38) over de luchtkwaliteit en de jaarlijkse overschrijdingen van het NO2-gehalte op diverse locaties. Het gas ontstaat door uitstoot van elektriciteitscentrales, zware industrie en wegtransport. Bij opnemen in het menselijk lichaam kunnen longbeschadigingen optreden. Ook de rode bloedlichamen worden door dit gas aangetast, met als gevolg minder zuurstofopname. Tevens wordt er in diezelfde paragraaf gesproken over een overschrijding van PM 10. Fijn stof of PM-10 (particulate matter < 10 µm) is een complexe mix van deeltjes die verschillen in vorm, grootte en chemische samenstelling. Naast natuurlijke bronnen zijn vooral menselijke activiteiten verantwoordelijk voor de concentraties van PM-10 in de buitenlucht. Uit epidemiologische onderzoeken is vast komen te staan dat blootstelling aan de huidige concentraties PM-10 (45 µg/m3) nadelige gezondheidseffecten bij mensen tot gevolg kan hebben. In de eerste Europese dochterrichtlijn lucht worden grenswaarden voor PM10 geformuleerd. De jaargemiddelde concentratie mag niet hoger zijn dan 40 µg/m3 en tegen 2010 niet hoger dan 20 µg/m3. Momenteel wordt er ter plaatse van kruispunt Zwartewaterallee - Rijnlaan een concentratie van 92 ug/m3 gemeten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier