h

Nieuws uit 2006

29 december 2006

Schriftelijke vragen wachtlijsten sociale werkvoorziening

De Tweede Kamer heeft op 20 december jl. een wijzigingsvoorstel van SP-Kamerlid Ewout Irrgang op de begroting voor het gemeentefonds aangenomen, waardoor gemeenten 25 miljoen euro extra krijgen voor de aanpak van wachtlijsten in de sociale werkvoorziening. Het amendement van Irrgang geeft gemeenten extra ruimte om de wachtlijsten aan te pakken. Het voorstel wordt gedekt uit middelen uit de zogenaamde “onderuitputting”. Dat is geld dat bedoeld was om te worden uitgegeven, maar op de plank dreigde te blijven liggen. Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken was al eenzelfde bedrag extra uitgetrokken, maar dit was nog steeds onvoldoende.

Lees verder
21 december 2006

Schriftelijke vragen BAM-terrein in de spoorzone

Tijdens het wijkplatform in Hanzeland en bij het wijkplatform in de Veerallee, is er door de wijkwethouders gemeld dat het college bezig is met het (her)ontwikkelen van een visie op de spoorzone. In de Zwolse Courant van 14 december is hier ook over bericht. Het college heeft besloten om een uitzondering te maken voor het BAM-terrein. De voorgenomen plannen behelzen studentenhuisvesting, kantoren en mogelijk een hotel.

Lees verder
18 december 2006

Schriftelijke vragen stoppen uitzetten van (ex-)asielzoekers

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) heeft de gemeenten in Nederland een dringend verzoek gedaan naar aanleiding van de brief van minister-president Balkenende.

Lees verder
10 december 2006

Motie Meldpunt Betalingsachterstanden

De SP will dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is om een Meldpunt Betalingsachterstanden in het leven te roepen. Bedrijven en organisaties kunnen klanten met betalingsachterstanden daar aanmelden. Afhankelijk van het soort problemen, schakelt het Meldpunt een schuldhulpverleningsinstantie in die de klant begeleidt. Met name op het gebied van privacy zal hier onderzoek naar moeten worden gedaan.

Lees verder
10 december 2006

Amendement opnemen programma voor jongeren

De SP vindt dat juist door een goede (preventieve) schuldhulpverlening jongeren in de toekomst veel problemen kan worden bespaard. De SP pleit daarom voor het opnemen van een speciaal programma voor jongeren, waarin aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een budgetcursus specifiek gericht op jongeren, het instellen van leningen voor jongeren met een borgstelling en een uitgestelde aflossing, uitbreiding van de budgetadviesgesprekken en een uitbreiding van het project ‘Elk kind telt mee’.

Lees verder
5 december 2006

De Derde Kamer zoekt ú!

U volgt het nieuws uit het buitenland. U schrikt soms van de bittere armoede die u daar ziet. U bent aangenaam verrast door succesvolle ondernemers en uitvinders uit arme landen. Bij grote rampen als de Tsunami of de aardbeving in Pakistan geeft u graag een beetje geld. Maar u weet ook dat structurele veranderingen nodig zijn om de derde wereld blijvend uit de armoede te helpen. Veranderingen in ontwikkelingslanden maar ook veranderingen in Nederlands en Europees beleid. Daarom bent u geschikt voor De Derde Kamer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier