h

Nieuws uit 2007

1 juni 2007

Schriftelijke vragen schuldhulpverlening

Uit een recent landelijk onderzoek van SGBO blijkt dat de helft van de mensen met schulden die voor hulp aankloppen bij de gemeenten, die hulp niet heeft gekregen. Ook is het aantal schuldhulp-verleningstrajecten dat succesvol is afgerond in Nederland de afgelopen jaren fors gedaald, van 50%
in 2003 naar 31% in 2006. Mensen met schulden zouden in een vroeger stadium bij hun gemeente moeten aankloppen en zo eerder in een schuldhulpverleningstraject moeten komen en niet als het al veel te laat is.

Lees verder
25 mei 2007

Schriftelijke vragen autovrije dag

Ongeveer 10% van de broeikasgassen die wij uitstoten komt door het autogebruik. Daarnaast levert het verkeer de voornaamste bijdrage aan uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofoxide (NOx) in stedelijk gebied, wat een directe bedreiging voor de gezondheid is. Op veel plaatsen in Nederland wordt zelfs de luchtkwaliteitsnorm overschreden.

Lees verder
16 mei 2007

Schriftelijke vragen huurtoeslag

De Belastingdienst heeft problemen met het functioneren van het systeem waarmee huurtoeslagen toegekend en getoetst worden. Ook is de Belastingdienst overbelast door de enorme hoeveelheid aanvragen voor huurtoeslag, die behandeld moeten worden. Dat betekent onder meer dat de wachttijd voor het behandelen van een aanvraag voor huurtoeslag kan oplopen tot wel 9 maanden. Daarom heeft de Belastingdienst onder andere besloten, aan 300.000 huishoudens zonder toetsing huurtoeslag toe te kennen. Tevens wordt de toeslag momenteel niet achteraf getoetst en zal dat waarschijnlijk pas in de loop van 2008 gebeuren. Dit betekent dat, wanneer er vooraf teveel huurtoeslag is toegekend, mensen de teveel ontvangen toeslag over 2 jaar moeten terugbetalen in plaats van. over een periode van 1 jaar of korter.

Lees verder
4 mei 2007

Openheid over Irak op 5 mei

Het kabinet heeft in het regeerakkoord vastgelegd dat er geen onderzoek komt naar de deelname van de Nederlandse regering aan de oorlog tegen Irak. Ondanks beloftes die de PvdA voor de verkiezingen gemaakt heeft, lijkt het erop dat alles in de doofpot wordt gestopt.

Lees verder
4 mei 2007

Schriftelijke vragen toekenning woonruimte WMO

In artikel 4 van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning is het zogenaamde compensatie-beginsel opgenomen. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente, ter compensatie van de beperkingen die een persoon ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, voorzieningen treft op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, die hem in staat stellen:
1. een huishouden te voeren;
2. zich te verplaatsen in en om de woning;
3. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel;
4. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Lees verder
3 mei 2007

Amendement bouwhoogte toren Willemsplein

Met dit amendement inzake het programma van eisen voor de Vogeltjesbuurt/ Willemspoort wil de fractie van SP voorkomen dat regels over bouwhoogtes in de ring om de binenstad, na een stadsbrede discussie hierover, nu al weer terzijde worden geschoven om projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen hun zin te geven. Als we toestaan dat uitzonderingen worden gemaakt op net nieuwe regels, doet dat geen recht aan het proces waarin de regels tot stand zijn gekomen en wordt handhaven ook nog eens erg lastig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier