h

Nieuws uit 2007

18 september 2007

Resultaten meldweek sociale werkvoorziening

Begin april 2007 organiseerden de SP-afdelingen in Overijssel een meldweek voor de werknemers in de sociale werkvoorziening (Wsw). Het initiatief voor de meldweek werd genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Larcom in Ommen, waarbij werknemers, woonachtig in Hellendoorn, gedwongen werden in Nijverdal te gaan werken. Om te peilen of deze gebeurtenissen op zichzelf stonden hebben diverse SP-afdelingen de meningen en bevindingen van de werknemers binnen de Overijsselse sociale werkvoorzieningen gepolst.

Lees verder
17 september 2007

Vertrek Margriet Twisterling

Na een woelige periode is bekend geworden dat Margriet Twisterling heeft besloten om te stoppen met haar fractiewerk voor de SP en haar zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. De gang van zaken rondom haar partner Düzgün Yildirim is hier de aanleiding voor. De SP afdeling in Zwolle betreurt het vertrek van Margriet, maar heeft respect voor haar beslissing. Margriet Twisterling heeft zich de afgelopen zeven jaren met verve ingezet voor het raadswerk namens de SP. Daarvoor was zij al een actief lid (onder andere in het afdelingsbestuur). Margriet Twisterling heeft een belangrijke rol gespeeld in de opbouw en uitbouw van de SP-afdeling in Zwolle.

Lees verder
17 september 2007

Brief onaangekondigde huisbezoeken

Sinds de invoering van eerst de Algemene Bijstandswet in 1996 en later de Wet Werk en Bijstand gebruiken veel gemeenten huisbezoeken bij bijstandsgerechtigden als controle-instrument. De afgelopen tijd is daarover in een aantal situaties enige ophef ontstaan. Ook heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 11 april 2007 een viertal uitspraken gedaan die vulling geven aan wat wel en wat niet acceptabel is bij huisbezoeken. Kort samengevat stelt de CRvB dat aan de bijstandscliënt/bewoner vooraf toestemming moet worden gevraagd voor het binnentreden en dat hem vooraf moet worden medegedeeld dat het eventuele weigeren van toestemming geen directe gevolgen heeft voor de bijstandsverlening. Slechts wanneer de gemeente op grond van feiten en omstandigheden reden heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de bijstandsverlening, behoeft het weigeren van toestemming niet zonder gevolgen te blijven. De bewijslast dat de bewoner na voorgelicht te zijn over zijn rechten, vrijwillig toestemming heeft gegeven voor het binnentreden, berust op de gemeente. Een uitgebreidere analyse van de uitspraken is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Lees verder
11 september 2007

Schriftelijke vragen functie wijkcentrum Zwolle Zuid

Het wijkcentrum in Zwolle Zuid ‘de Pol’ is getransformeerd tot een dienstencentrum. Daardoor is de functie van ontmoetingscentrum verdwenen. Travers is van mening dat de behoefte aan een dergelijke functie in een wijkcentrum nihil is geworden. Toch blijkt dat deze behoefte wel degelijk bestaat. Vooral ouderen ervaren het als een gemis dat er geen activiteiten meer worden georganiseerd en er geen mogelijkheid is tot het drinken van een kopje koffie met elkaar.

Lees verder
6 september 2007

Kraam in de binnenstad

Is het Nu of Nooit? Juist de laatste dagen is in het nieuws gekomen dat de voorgenomen fusie tussen Nuon en Essent niet gladjes verloopt. Maar de fusie is daarmee geenszins van de baan. Tijd voor de SP Zwolle om haar steentje bij te dragen in de actie: Nusent? Nu Niet! Nooit Niet.

Lees verder
6 september 2007

Schriftelijke vragen patientenstop in de thuiszorg

In de Stentor van 5 september jl. stond een artikel over de dreiging van een patiëntenstop in de thuiszorg. Het artikel sprak over een tekort aan budget waardoor mogelijk duizenden mensen uitgesloten worden van zorg, terwijl zij die wel nodig hebben. Dit zijn mensen die vanuit de AWBZ recht hebben op deze zorg en verpleging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier