h

Nieuws van de afdeling

24 april 2006

Actie bij ING/Postbank/Rabobank: Geen geld voor oorlogsschepen naar Indonesië!

Op donderdag 27 april a.s. wordt een landelijke actie gehouden tegen de financiering door ING en Rabobank aan de grootste Nederlandse wapenleverantie van de afgelopen veertig jaar. Ook in Zwolle doen diverse organisaties en burgers mee met de actie. Om 12.00 uur start de actie bij de Rabobank aan de Willemskade. Om 16.00 uur staat de actiegroep bij de ING-bank aan de Dijkstraat. Aan passanten en bezoekers van de banken worden flyers uitgedeeld om de actie toe te lichten.
Beide banken maken mede de export naar Indonesië van vier oorlogs-schepen ter waarde van een miljard euro mogelijk. De tweede Kamer moet nog een definitieve beslissing nemen over deze export. Met de actie willen de demonstranten de levering van de korvetten tegen-houden. De actie wordt ondersteund door de Zwolse Vredesbeweging, Campagne tegen Wapenhandel, de Socialistische Partij en GroenLinks/De Groenen.

Lees verder
19 april 2006

Verkiezingsprogramma SP Zwolle: Voor elkaar!

Lees hier het verkiezingsprogramma van de SP Zwolle voor 2018-2022.

Lees verder
13 april 2006

Voorstel aan de raad naar aanleiding van tevredenheidsonderzoek

De afgelopen jaren kreeg de SP afdeling Zwolle verschillende klachten over de Zwolse uitkeringsinstanties. Zowel telefonische als schriftelijke klachten stapelden zich op. De klachten gingen veelal over de respectloze behandeling van cliënten door sommige medewerkers van uitkeringsinstanties. De SP neemt deze klachten uiterst serieus. Voor de SP genoeg reden om actie te ondernemen en een tevredenheidsonderzoek in te stellen naar het functioneren van de diverse Zwolse uitkeringsinstanties.
De SP heeft onderzocht of het om incidenten ging of dat dit structureel voorkomt bij de uitkeringsinstanties. Doel van het onderzoek is om te komen tot een beeld van de algemene praktijk en zo mogelijk aanbevelingen en beleidsvoorstellen te formuleren om de situatie voor deze mensen te verbeteren.

Lees verder
13 april 2006

Succes tijdens eerste raadsvergadering

Maandag 10 april kwam de Raad voor het eerst bijeen in de nieuwe samenstelling. De SP kon meteen het eerste succes bijschrijven: de motie over de Hermelenweg werd met algemene stemmen aangenomen na een kleine aanpassing in het dictum. De verantwoordelijk wethouder zag in de motie een ondersteuning van de doelstellingen van het college, maar kon geen uitvoering geven aan een monitoring van het verkeer eens in het half jaar. Na een wijziging naar eens in de twee jaar werd de motie unaniem aangenomen. De betrokken bewoners die in de zaal aanwezig waren kwamen na de vergadering nog even langs om te bedanken. het ziet er naar uit dat de Hermelenweg in de toekomst weer een veilige (fiets)route wordt zoals het hoort.

Lees verder
9 april 2006

Motie Hermelenweg

Hoewel de Hermelenweg gedurende de spitsuren is afgesloten voor doorgaand verkeer, is de overlast die wordt ervaren door de bewoners als gevolg van vrachtverkeer en sluipverkeer nog steeds onacceptabel hoog. Daarnaast levert dit sluipverkeer verkeersonveilige situaties op voor zowel bewoners als langzaam verkeer. In de beantwoording op de zienswijzen van indieners stelt het college dat in het kader van het planproces duurzaam veilige inrichting binnenkort wordt gekeken naar het gebied ten oosten van de Vecht. De Hermelenweg wordt daarbij meegenomen. Er wordt dan gekeken welke aanvullende verkeersmaatregelen wenselijk en acceptabel zijn. Echter, er wordt direct een voorbehoud gemaakt, omdat wordt gesteld dat dit binnen de beschikbare financiële middelen moet worden gerealiseerd. De SP wil met onderstaande motie aangeven dat een oplossing gewenst is. Zijn de financiële kaders te krap, dan dient de wethouder hiermee terug te komen naar de Raad. Daarnaast is de gebruikelijke monitoring (1x per 5 jaar) volgens de SP onvoldoende.

Lees verder
9 april 2006

Demonstratie Houd huren betaalbaar

Ongeveer drieduizend mensen hebben zaterdag 8 april in Amsterdam gedemonstreerd tegen de huurplannen van minister Dekker. Onder het motto 'Houd huren betaalbaar' protesteerden tal van maatschappelijke organisaties tegen de liberalisering die de huurders vogelvrij zal maken. Behalve huurdersorganisaties, vakbonden en studentenbonden was ook de SP sterk vertegenwoordigd; onder meer Tweede-Kamerleden Arda Gerkens en Harry van Bommel kwamen hun steun betuigen. SP Zwolle was er uiteraard ook met een spandoek 'Dekker is niet lekker!'

Lees verder

Pagina's

U bent hier