h

Nieuws van de afdeling

5 december 2006

De Derde Kamer zoekt ú!

U volgt het nieuws uit het buitenland. U schrikt soms van de bittere armoede die u daar ziet. U bent aangenaam verrast door succesvolle ondernemers en uitvinders uit arme landen. Bij grote rampen als de Tsunami of de aardbeving in Pakistan geeft u graag een beetje geld. Maar u weet ook dat structurele veranderingen nodig zijn om de derde wereld blijvend uit de armoede te helpen. Veranderingen in ontwikkelingslanden maar ook veranderingen in Nederlands en Europees beleid. Daarom bent u geschikt voor De Derde Kamer.

Lees verder
3 december 2006

Schriftelijke vragen afsluiten zorgverzekering

In een uitzending van EénVandaag d.d. 28 november j.l., werd aan de orde gesteld dat veel mensen die niet verzekerd zijn voor ziektekosten. Het gaat hierbij met name om thuis- en daklozen e.d. Deze sociaal kwetsbare groep heeft in 2006 de premie niet kunnen betalen door geen inkomsten of een te hoge schuldenlast. In het programma werd duidelijk dat als men zich per 1 januari 2007 wil verzekeren een bedrag van 1377 euro moet betalen alvorens verzekerd te worden. Dit bedrag is een betaling van achterstallige premie van 90 euro per maand over 2006 en een boete van 297 euro Voor mensen uit deze sociaal kwetsbare groep is dit onmogelijk te betalen, tenzij zij zich diep in de schulden steken of hun schuldenlast nog groter wordt. Als men dit bedrag niet kan betalen wordt men ook niet verzekerd. Deze mensen hebben daardoor ook geen recht meer op geneeskundige zorg of hulp. De ontoereikendheid van de nieuwe zorgverzekering voor deze groep burgers wordt op deze manier verplaatst naar de spreekkamer van de arts of de eerste hulppost van een ziekenhuis.

Lees verder
20 november 2006

Motie onderzoek uitbreidingslocatie Haerst

De quickscan over het gebied ten noorden van de Vecht liet een aantal knelpunten zien waardoor het college besloot deze locatie niet verder te onderzoeken. Echter, locatie Vechtpoort kent ook een groot aantal knelpunten, waaronder de ontsluiting, toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Ook is het gebied qua authenticiteit het beschermen waard. De aanleg van wegen kan niet worden bekostigd uit de exploitatie, wanneer de wijk onder Berkum te klein van opzet wordt. Maar een grote wijk is een enorm belasting voor de wijk Berkum, die daarmee mogelijk haar eigen karakter verliest.

Lees verder
17 november 2006

Schriftelijke vragen herroepen aanbesteding WMO

De SP-fractie ontving vandaag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling, Vlieland, Het Bildt, Ferwerderadeel en Menaldumadeel ) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.
Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland.

Lees verder
17 november 2006

Initiatiefvoorstel bij rapport Goossensen - Leger des Heils

Eind mei 2006 ontvangen het college en alle raadsfracties van gemeente Zwolle een rapport van de heer Goossensen waarin zijn ervaringen met het CWZW worden beschreven. Tevens is er een omvangrijke correspondentie opgenomen met diverse geadresseerden. In het rapport komt de heer Goossensen tot de volgende conclusies:
a. gemeente Zwolle verstrekt bijzondere bijstand, maar dit geld komt niet volledig ten goede aan de belanghebbenden;
b. het CWZW houdt bedragen in op het inkomen van de cliënten, de zogeheten eigen bijdrage, ten behoeve van huisvesting en woonbegeleiding. Er wordt echter meer geld ingehouden dan de werkelijke kosten;
c. het CWZW vraagt op onrechtmatige wijze AWBZ aan.

Lees verder
12 november 2006

Informatiemarkt Lelystad Airport

Op 11 februari was er een informatiemarkt in de Buitensoos over Lelystad Airport. Verschillende medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stonden geïnteresseerden te woord over alles wat met Lelystad Airport te maken heeft. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier