h

Nieuws van de afdeling

9 oktober 2006

Motie luchtkwaliteit AA-landen

In het bestemmingsplan AA-landen wordt gesproken (pagina 38) over de luchtkwaliteit en de jaarlijkse overschrijdingen van het NO2-gehalte op diverse locaties. Het gas ontstaat door uitstoot van elektriciteitscentrales, zware industrie en wegtransport. Bij opnemen in het menselijk lichaam kunnen longbeschadigingen optreden. Ook de rode bloedlichamen worden door dit gas aangetast, met als gevolg minder zuurstofopname. Tevens wordt er in diezelfde paragraaf gesproken over een overschrijding van PM 10. Fijn stof of PM-10 (particulate matter < 10 µm) is een complexe mix van deeltjes die verschillen in vorm, grootte en chemische samenstelling. Naast natuurlijke bronnen zijn vooral menselijke activiteiten verantwoordelijk voor de concentraties van PM-10 in de buitenlucht. Uit epidemiologische onderzoeken is vast komen te staan dat blootstelling aan de huidige concentraties PM-10 (45 µg/m3) nadelige gezondheidseffecten bij mensen tot gevolg kan hebben. In de eerste Europese dochterrichtlijn lucht worden grenswaarden voor PM10 geformuleerd. De jaargemiddelde concentratie mag niet hoger zijn dan 40 µg/m3 en tegen 2010 niet hoger dan 20 µg/m3. Momenteel wordt er ter plaatse van kruispunt Zwartewaterallee - Rijnlaan een concentratie van 92 ug/m3 gemeten.

Lees verder
9 oktober 2006

Amendement aanvullend welstandbeleid voor IJsselbrug

Het college van B&W doet een voorstel over aanvullend welstandbeleid voor IJsselbrug. De motivatie hierin voor de weging met tien punten bij punt 6 (uitzicht van uit de trein) is, dat het kwaliteit toevoegt voor de reiziger, die wellicht op kijkt omdat het geluid van de trein anders wordt. Onze fractie vraagt zich af of de reiziger dit nog wel merkt, aangezien de geluidsproductie van de nieuwe brug aan strengere normen moet voldoen dan de huidige brug, zodat het passeren van de IJssel niet opvalt. In onze ogen is deze weging dus te zwaar.

Lees verder
8 oktober 2006

SP Zwolle naar Congres

Vroeg, heel vroeg vertrokken wij (Margriet, Duzgun, Joris, Brammert, Tjitske, Dick en Corinne) op 7 oktober richting Amsterdam. Op weg naar de laatste mogelijkheid om onze stem te laten horen inzake de definitieve versie van het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2006.

Lees verder
2 oktober 2006

Mondelinge vragen fietsbrug Westenholte

Nog voor de officiële opening van de fietsbrug in Westenholte, las onze fractie in de Stentor van donderdag 28 september een uitgebreid artikel dat via de website nog werd ondersteunt door een kort videoverslag, over een onveilige verkeersituatie bij de nieuwe fietsburg bij Westenholte.Dit is voor onze fractie aanleiding geweest om ter plekke ook polshoogte te nemen.

Lees verder
24 september 2006

Tweede eervolle vermelding SP-lid Nan Zalm bij uitreiking Vredesprijs 2006

In het kader van de week van de vrede werd in Zwolle voor de tweede keer de prijs van de vrede uitgereikt. Dit gebeurde op woensdagavond 20 september om 20.00 uur in het Stadhuis. Een initiatief van COS Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle, vertegenwoordigd door wethouder Peter Pot.

Lees verder
24 september 2006

Grijs op reis actie tijdens sportieve opening sportveld Indische buurt

Afgelopen zaterdag ging SP Zwolle nogmaals de straat op om actie te voeren voor gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Ditmaal in de Indische buurt waar het gerenoveerde sportveldje aan de Bankastraat opnieuw in gebruik werd genomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier